- Διαφήμιση -

Δεν υπάρχει αίτημα προς την Περιφέρεια για σηματοδότη στη Βουλή.

Οποιαδήποτε αναφορά σε υποτιθέμενο αίτημα εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες λέει η Περιφέρεια.

Τελι­κά δεν υπήρ­ξε αίτη­μα της αρμό­διας υπη­ρε­σί­ας της Βου­λής προς την Περι­φέ­ρεια για εγκα­τά­στα­ση φωτει­νού σημα­το­δό­τη επί της Λ. Βασ. Σοφί­ας στην κάθο­δο προς την Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, με σκο­πό τη διευ­κό­λυν­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σης με νόμι­μο τρό­πο αρι­στε­ρής στρο­φής προς την είσο­δο της Βου­λής. Οποια­δή­πο­τε ανα­φο­ρά σε υπο­τι­θέ­με­νο αίτη­μα εξυ­πη­ρε­τεί άλλες σκο­πι­μό­τη­τες λέει η Περιφέρεια.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων