- Διαφήμιση -

Αλλαγή ωραρίου καταστημάτων με τα νέα μέτρα

Για να μην παρατηρείται συνωστισμός

Όπως προ­κύ­πτει από το χθε­σι­νό (18.11.2021) διάγ­γελ­μα του πρω­θυ­πουρ­γού απο­φά­σι­σαν, σύμ­φω­να με τον Ελεύ­θε­ρο Τύπο, αλλα­γή στο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας για τα κατα­στή­μα­τα που βρί­σκο­νται στα αστι­κά κέντρα. Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευ­μα, απο­φα­σί­στη­κε τα μαγα­ζιά να ανοί­γουν στις 10:00 και να κλεί­νουν στις 21:00.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων