- Διαφήμιση -

9–12 Σεπτεμβρίου το Ράλλυ Ακρόπολις

Μετά από χρόνια επιστρέφει στο Παγκόσμιο Ράλλυ.

Το Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις αντι­κα­θι­στά το Ράλ­λυ της Χιλής καθώς τα έντο­να προ­βλή­μα­τα κορο­νοϊ­ού σε αυτή τη χώρα οδή­γη­σαν στη ματαί­ω­ση αυτού του αγώνα.
Μετά από χρό­νια λοι­πόν το Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις επι­στρέ­φει στο Παγκό­σμιο Ράλλυ.
Το Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις δεν χρειά­ζε­ται συστά­σεις και η επι­στρο­φή του στη γη των θεών είναι μια από­δει­ξη της εμπι­στο­σύ­νης που απο­λαμ­βά­νει η χώρα μας όσον αφο­ρά αυτού του είδους τις διορ­γα­νώ­σεις Το Ακρό­πο­λις είναι επι­κό πια για τις δύσκο­λες και απαι­τη­τι­κές δια­δρο­μές του.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Αυτο­κί­νη­το σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων