- Διαφήμιση -

100 πανεπιστημιακοί στηρίζουν την υποψηφιότητα Λοβέρδου για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛ

Εκα­τό πανε­πι­στη­μια­κοί υπο­γρά­φουν κεί­με­νο στη­ρί­ζο­ντας την υπο­ψη­φιό­τη­τα του Ανδρέα Λοβέρδου .

Όπως ανα­φέ­ρουν στη σχε­τι­κή δήλω­σή τους «ως λει­τουρ­γοί της ανώ­τα­της εκπαί­δευ­σης με προ­ο­δευ­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, παρα­κο­λου­θού­με από κοντά τα τεκται­νό­με­να στη δημό­σια ζωή. Αγω­νι­ζό­μα­στε για την ενί­σχυ­ση της Παι­δεί­ας, της αξιο­κρα­τί­ας, της πρό­σβα­σης των νέων στη γνώ­ση, τη βελ­τί­ω­ση των εκπαι­δευ­τι­κών υπο­δο­μών και δια­δι­κα­σιών. Προ­σβλέ­που­με στην ανα­βάθ­μι­ση της πολι­τι­κής ζωής του τόπου, ώστε αυτές οι ανα­γκαί­ες αλλα­γές να μπο­ρέ­σουν να υλοποιηθούν.

Θεω­ρού­με απα­ραί­τη­τη την ενδυ­νά­μω­ση του πολι­τι­κού χώρου που εκπρο­σω­πεί τις αρχές της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης, του θεσμι­κού εκσυγ­χρο­νι­σμού, του κρά­τους δικαί­ου, των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Για τους λόγους αυτούς στη­ρί­ζου­με την υπο­ψη­φιό­τη­τα του συνα­δέλ­φου Ανδρέα Λοβέρδου».

Ακο­λου­θεί ο κατά­λο­γος με τα ονό­μα­τα των Καθη­γη­τών Πανεπιστημίου:

Αθα­να­σό­που­λος Κων/νος, Καθη­γη­τής Οργα­νι­κής Χημεί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Αλα­χιώ­της Στα­μά­της, Καθη­γη­τής, πρ. Πρύ­τα­νης Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, πρ. πρό­ε­δρος Παι­δα­γω­γι­κού Ινστιτούτου

Αλε­ξά­κης Πανα­γιώ­της, Καθη­γη­τής Οικο­νο­μι­κών ΕΚΠΑ

Αντύ­πας Γιώρ­γος, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Aix En Provence

Αντω­νο­πού­λου Ήρα, Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Ασκη­τής Θάνος, Καθη­γη­τής Ψυχια­τρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου

Αυγε­ρι­νός Θεό­δω­ρος, Καθη­γη­τής Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας

Αυγε­ρι­νού Βασι­λι­κή, Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου

Βαλ­λιά­νος Γρη­γό­ρης, Μηχα­νο­λό­γος Μηχα­νι­κός-Αερο­ναυ­πη­γός, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Στουτγκάρδης

Βαρ­θο­λο­μά­τος Γεώρ­γιος, Επι­σκέ­πτης Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

Βασι­λειά­δου Μαρία, Καθη­γή­τρια Θεο­λο­γι­κής Σχο­λής ΕΚΠΑ

Βελο­νά­κης Μανώ­λης, Καθη­γη­τής Επι­δη­μιο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Βλά­χου Ευγε­νία, Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττικής

Για­γκου­δά­κη Φανή, Συντα­ξιού­χος Καθη­γή­τρια ΑΠΘ

Γιαν­νό­που­λος, Αθα­νά­σιος, Καθη­γη­τής Χει­ρουρ­γι­κής ΕΚΠΑ

Γκλα­βί­νης Πανα­γιώ­της, Καθη­γη­τής και Κοσμή­το­ρας Νομι­κής Σχο­λής ΑΠΘ

Γκορ­τζή Όλγα, Καθη­γή­τρια Χημεί­ας και Τεχνο­λο­γί­ας Τρο­φί­μων Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας

Γκού­μας Πανα­γιώ­της, Ομοτ. Καθη­γη­τής Ιατρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, πρώ­ην Αντιπρύτανης

Γρέ­βιας Δημή­τρης, ΕΑΠ & Ανοι­κτό Πανε­πι­στή­μιο Κύπρου, Διοί­κη­ση Ανθρώ­πι­νου Δυναμικού

Γρη­γο­ρά­κος Λεω­νί­δας, Καθη­γη­τής Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας ΕΚΠΑ

Γρη­γο­ρί­ου Πανα­γιώ­της, Καθη­γη­τής Διε­θνών & Ευρω­παϊ­κών Θεσμών Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαίου

Γρυ­σπο­λά­κης Ιωα­κείμ, Ομοτ. Καθη­γη­τής & πρ.Πρύτανης Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης

Δελής Ιωάν­νης, Ομοτ. Καθη­γη­τής & πρ.Κοσμήτορας Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Δερ­βέ­νης Χρή­στος, Καθη­γη­τής Χει­ρουρ­γι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου

Δημά­κος Πανα­γιώ­της, Συντα­ξιού­χος Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ

Δρόσ­σος Λάμπρος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου

Ζαφει­ρό­που­λος Νίκος, καθη­γη­τής Τεχνο­λο­γί­ας Πολυ­με­ρών Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

Ζερ­βά­κης Μιχά­λης, Καθη­γη­τής Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών & Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών Πολυ­τε­χνεί­ου Κρήτης

Ηλί­ας Ιωάν­νης, Καθη­γη­τής Ποι­νι­κού Δικαί­ου ΣΕΑ

Θεο­δο­σο­πού­λου Ελέ­νη, Καθη­γή­τρια Νοση­λευ­τι­κής Χει­ρουρ­γι­κής ΕΚΠΑ

Καλί­τσης Ιωάν­νης, Καθη­γη­τής Τμή­μα­τος Χημεί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Καρα­γιαν­νί­δης Γιώρ­γος, Καθη­γη­τής Ψηφια­κών Τηλε­πι­κοι­νω­νιών ΑΠΘ

Καρύ­κη Ελευ­θε­ρία, Συντα­ξιού­χος Διδά­σκου­σα Τεχνι­κής Σχε­δί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Στουτγκάρδης

Κάτσι­κας Σωκρά­της, Καθη­γη­τής, πρ.Αντιπρύτανης Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαίου

Κεφα­λέα Κίρ­κη, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ, Τμή­μα Κοι­νω­νι­κής Θεο­λο­γί­ας & Θρησκευμάτων

Κοντι­ζά – Αρζό­γλου Μαί­ρη, πρ. Επικ. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ, Τμή­μα Αστροφυσικής

Κοντι­ζάς Ευάγ­γε­λος, Επιτ. Διευ­θυ­ντής Ερευ­νών ΕΑΑ

Κοτ­τα­ρί­δη Κων­στα­ντί­να, Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Τμή­μα­τος Οικο­νο­μι­κής Επι­στή­μης Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιά

Κου­μπιάς Σταύ­ρος, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής, τ.Πρύτανης, τ.πρόεδρος Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Τεχνο­λο­γί­ας Υπολογιστών

Κουρ­κου­με­λής ‘Αρης, Καθη­γη­τής Σχο­λής Ναυ­τι­κών Δοκίμων

Κου­τσο­μπί­νας Θεό­δω­ρος, Επικ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, Τμή­μα Δια­χεί­ρι­σης Πολι­τι­σμι­κού Περι­βάλ­λο­ντος & Νέων Τεχνολογιών

Κου­τσού­ρης Διο­νύ­σης, Καθη­γη­τής ΕΜΠ

Κριε­μά­δης Θάνος, Καθη­γη­τής Στρα­τη­γι­κού Σχε­δια­σμού Αθλη­τι­κών Οργα­νι­σμών Παν/μιου Πελοποννήσου

Κύρου Γεώρ­γιος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ

Λαδό­που­λος Ιωσήφ, Καθη­γη­τής Εκπαι­δευ­τι­κής και Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής ΑΠΘ

Λέκ­κας Θεμι­στο­κλής, Ομοτ. Καθη­γη­τής & πρ. Αντι­πρύ­τα­νης Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαίου

Λεο­ντί­δης Σωτή­ρης, Καθη­γη­τής Παθο­λο­γι­κής Ανα­το­μι­κής της Κτη­νια­τρι­κής ΑΠΘ

Λια­νός Θεό­δω­ρος, Καθη­γη­τής Οικο­νο­μι­κών, πρ. Πρύ­τα­νης ΑΣΣΟΕ

Λίτι­νας Νικό­λα­ος, πρ. Καθη­γη­τής Εφαρ­μο­γών Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Λοϊ­ζί­δου Μαρία, Ομοτ.Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μαλ­λιώ­ρη Μελ­πο­μέ­νη, Ομοτ.Καθηγήτρια Ψυχια­τρι­κής ΕΚΠΑ

Μαμω­νά Ιωάν­να, Ομοτ. Καθη­γή­τρια Μαθη­μα­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Μαστο­ρά­κος Γεώρ­γιος, Καθη­γη­τής Ενδο­κρι­νο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Ματσού­κας Γιάν­νης, Καθη­γη­τής Χημεί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Μπαρ­δής Νικό­λα­ος, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πλη­ρο­φο­ρι­κής Σχο­λής Ευελπίδων

Μπα­τής Γεώρ­γιος, Ομοτ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ

Μπου­ζά­κης Ιωσήφ, Ομοτ. Καθη­γη­τής πρ.κοσμήτορας Παι­δα­γω­γι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Μπου­ρα­ντάς Δημή­τρης, Καθη­γη­τής Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών

Μπού­ρος Δημο­σθέ­νης, Καθη­γη­τής Ιατρι­κής ΕΚΠΑ

Μπρού­ζος Ανδρέ­ας, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

Νεγρε­πό­ντης Στυ­λια­νός, πρ. Αντι­πρύ­τα­νης ΕΚΠΑ

Νικο­λου­δά­κης Μανώ­λης, Λέκτο­ρας Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου

Οικο­νό­μου Κώστας, Συντα­ξιού­χος Καθη­γη­τής ΑΠΘ

Πανα­γιώ­του Από­στο­λος, Ομοτ. Καθη­γη­τής Πυρη­νι­κής Φυσι­κής ΕΚΠΑ, επι­στη­μο­νι­κός Συνερ­γά­της CERN

Παπα­γε­ωρ­γί­ου Σωκρά­της, Καθη­γη­τής Νευ­ρο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Παπα­θα­να­σί­ου Βύρων, Συντα­ξιού­χος Καθη­γη­τής Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής ΑΠΘ

Παπα­θε­ο­δώ­ρου Θεό­δω­ρος, Καθη­γη­τής Εγκλη­μα­το­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου

Παπαιω­άν­νου Διο­νύ­σης, Ομοτ. Καθη­γη­τής Χημεί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Παπα­κων­στα­ντί­νου Πανα­γιώ­της, Καθη­γη­τής Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας της εκπαί­δευ­σης του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

Παπα­νι­κο­λά­ου Δημή­τρης, Ομοτ. Καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Παπα­ντω­νί­ου Γεώρ­γιος, Συντα­ξιού­χος Διδα­κτι­κό Προ­σω­πι­κό ΑΠΘ

Παπού­λια Αικα­τε­ρί­νη, Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττικής

Παπ­πά Καλ­λιό­πη, Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Μαιευ­τι­κής & Γυναι­κο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Πέτσας Θεό­δω­ρος, Ομοτ. Καθη­γη­τής Ακτι­νο­λο­γί­ας Ιατρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Πολύ­δω­ρος Ανδρέ­ας, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ Φυσικής

Πολύ­ζος Νικό­λα­ος, Καθη­γη­τής Διοί­κη­σης Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας Πανε­πι­στη­μί­ουή Θράκης

Πριό­βο­λου Στέλ­λα, Ομοτ. Καθη­γή­τρια Φιλο­σο­φι­κής ΕΚΠΑ

Πυρ­γιω­τά­κης Ιωάν­νης, Ομοτ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης

Ραβά­νης Κων/νος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Ραπα­κού­λια – Τσούρ­κα Πανα­γιώ­τα, Καθη­γή­τρια Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής ΑΠΘ

Ραπα­κού­λιας Δημή­τρης, Καθη­γη­τής Χημι­κών Μηχα­νι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Πάτρας

Ρεζί­της Αντώ­νης, Καθη­γη­τής Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών

Σεβρό­γλου Βασί­λης, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Στα­τι­στι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιά

Σιδέ­ρης Χρή­στος, Επικ. Καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Σού­λης Σωτή­ρης, Καθη­γη­τής Οικο­νο­μι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττικής

Στα­θό­που­λος Γεώρ­γιος, Επι­στη­μο­νι­κός Συνερ­γά­της Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Στε­φα­νί­δης Ιωάν­νης, Καθη­γη­τής Νεφρο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας

Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος Ηλί­ας, Καθη­γη­τής Φυσι­κής Ιωαννίνων

Τσα­μα­σφύ­ρος Γιώρ­γος, πρ. Αντι­πρύ­τα­νης ΕΜΠ

Τσου­μά­κας Κων/νος, Καθη­γη­τής Παι­δια­τρι­κής ΕΚΠΑ

Φαμί­σης Κων/νος, Επικ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας

Φαρ­μά­κη Βασι­λι­κή, Καθη­γή­τρια Μαθη­μα­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών

Φελού­ρης Ανάρ­γυ­ρος, Ομοτ. Καθη­γη­τής Μαθη­μα­τι­κών, Πρό­ε­δρος Εξε­λεγ­κτι­κής Επι­τρο­πής Ελλη­νι­κής Μαθη­μα­τι­κής Εταιρίας

Φιλ­ντί­σης Γεώρ­γιος, Καθη­γη­τής Εντα­τι­κο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ

Φωτό­που­λος Ανδρέ­ας, Καθη­γη­τής Πυρη­νι­κής Ιατρι­κής Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

Χαρα­λά­μπης Δημή­τρης, Ομότ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ

Χαρι­τω­νί­δης Κων/νος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ

Χου­στου­λά­κης Εμμα­νου­ήλ, Επικ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου

Χρη­στά­ρας Βασί­λης, Καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας ΑΠΘ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων