- Διαφήμιση -

Σήμερα η «μάχη» στο ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Ποιες κατηγορίες αφορά

Οι διεκ­δι­κή­σεις ανα­δρο­μι­κών δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων των συντα­ξιού­χων μπαί­νουν σήμε­ρα στο «μικρο­σκό­πιο» της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας σε μια πιλο­τι­κή δίκη που θα κρί­νει την εξαι­ρε­τι­κής σπου­δαιό­τη­τας υπό­θε­ση, μετά από σχε­τι­κό αίτη­μα του ΕΦΚΑ. Η υπό­θε­ση που θα δικα­στεί από τη μεί­ζο­να σύν­θε­ση της Ολο­μέ­λειας του ΣτΕ, λόγω της εξαι­ρε­τι­κής σπου­δαιό­τη­τας της, θα απο­τε­λέ­σει πιλό­το για τις διεκ­δι­κή­σεις των ανα­δρο­μι­κών των συνταξιούχων.

Η συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση που θα συζη­τη­θεί, με την παρου­σία πλή­θους συντα­ξιού­χων έξω από το κτί­ριο του Δικα­στη­ρί­ου, αφο­ρά σε ομα­δι­κή αγω­γή 46 συντα­ξιού­χων του ΟΤΕ, που κατα­τέ­θη­κε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο στο Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών και εγεί­ρει αξιώ­σεις για επι­στρο­φή ποσών από το 2013 έως και το 2019, δηλα­δή  την λεγό­με­νη μετα­βα­τι­κή περί­ο­δο. Οι 46 συντα­ξιού­χοι του ΟΤΕ διεκ­δι­κούν από 5.600 έως 62.394 ευρώ ανά­λο­γα με την απώ­λεια που είχε ο καθέ­νας από τις περι­κο­πές του 2012, οι οποί­ες κρί­θη­καν το 2015 αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές από το Ανώ­τα­το Ακυ­ρω­τι­κό Δικαστήριο.

Ουσια­στι­κά το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας καλεί­ται με τη «σφρα­γί­δα» του να επι­κυ­ρώ­σει ή να ακυ­ρώ­σει τις απο­φά­σεις 2287–2288 που έλα­βε η Ολο­μέ­λειά του τον Ιού­νιο του 2015 και δεν εφαρ­μό­στη­καν με τις οποί­ες κρί­θη­καν αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές οι περι­κο­πές που επι­βλή­θη­καν σε κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις με τους Νόμους 4051 και 4092 του 2012.

Η από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιευ­θεί μέσα στο επό­με­νο τρί­μη­νο ενώ νομι­κοί κύκλοι εκτι­μούν πως το πιθα­νό­τε­ρο σενά­ριο είναι η δικαί­ω­ση των συντα­ξιού­χων για το 10μηνο που μεσο­λα­βεί από 10/6/2015 έως 11/5/2016, δηλα­δή μετά την δημο­σί­ευ­ση των προη­γού­με­νων απο­φά­σε­ων του ΣτΕ και μέχρι την ψήφι­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου. Ακό­μη και σε αυτή την περί­πτω­ση, ωστό­σο, υπο­λο­γί­ζε­ται πως το κόστος των επι­στρο­φών θα ξεπε­ρά­σει το ποσό των 4 δις ευρώ καθώς αφο­ρά περί­που 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια συντα­ξιού­χους. Ενδει­κτι­κό της κρι­σι­μό­τη­τας της υπό­θε­σης είναι το γεγο­νός ότι μόνο στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών εκκρε­μούν πάνω από 6.000 ομα­δι­κές αγω­γές, ενώ στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του ΕΦΚΑ έχουν υπο­βλη­θεί περισ­σό­τε­ρες από 1,6 εκα­τομ­μύ­ριο αιτήσεις.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων