- Διαφήμιση -

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ

Νέα υπουργική απόφαση

Ποιοι είναι οι δικαιού­χοι δωρε­άν ή μειω­μέ­νου εισι­τη­ρί­ου; Σύμ­φω­να με την νέα υπουρ­γι­κή από­φα­ση παρα­κά­τω θα δεί­τε τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις της δια­δι­κα­σί­ας για την  μετα­κί­νη­ση με μειω­μέ­νο κόμι­στρο  με τα ΜΜΜ .

 

εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Οι Συγκοι­νω­νί­ες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων