- Διαφήμιση -

Ποιοι απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και από τον ΕΝΦΙΑ

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή

Απαλ­λάσ­σο­νται από την ειδι­κή εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης τα ανα­δρο­μι­κά που κατα­βλή­θη­καν σε όσους αμεί­βο­νται με τα ειδι­κά μισθο­λό­για του δημο­σί­ου ενώ επε­κτεί­νε­ται και για το 2019 η απαλ­λα­γή από τον ΕΝΦΙΑ των ακι­νή­των στις περιο­χές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής οι οποί­ες επλή­γη­σαν από τις πυρ­κα­γιές της 23ης και 24ης Ιου­λί­ου 2018. Αυτά προ­βλέ­πο­νται μετα­ξύ άλλων στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που κατα­τέ­θη­κε στη Βουλή.

Το νομο­σχέ­διο κυρώ­νει επί­σης το συνυ­πο­σχε­τι­κό μετα­ξύ του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και της ναυ­τι­λια­κής κοι­νό­τη­τας για την οικειο­θε­λή παρο­χή της τελευ­ταί­ας. Πρό­κει­ται για το νομο­σχέ­διο με τις δια­τά­ξεις για τον αιγια­λό με τις οποί­ες εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται η νομο­θε­σία για την περι­βαλ­λο­ντι­κή προ­στα­σία του αιγια­λού και της από­δο­σής του στην κοι­νο­χρη­σία με βάση τις αρχές της βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης της ήπιας ανά­πτυ­ξης και της αει­φο­ρί­ας ενώ επι­λύ­ο­νται σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που έχουν κατα­γρα­φεί από την εφαρ­μο­γή της ισχύ­ου­σας νομο­θε­σί­ας. Επί­σης με το νομο­σχέ­διο κυρώ­νε­ται η συμ­φω­νία για την Ασια­τι­κή Τρά­πε­ζα Υπο­δο­μών και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν:

- Την εξά­ντλη­ση της φορο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης όσων έλα­βαν ανα­δρο­μι­κά ειδι­κών μισθο­λο­γί­ων με την παρα­κρά­τη­ση φόρου 20% που έχει προη­γη­θεί. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι δεν προ­βλέ­πε­ται ειδι­κή εισφο­ρά αλληλεγγύης.

- Παρα­τεί­νε­ται και για το 2019 η απαλ­λα­γή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακί­νη­τα που βρί­σκο­νται σε περιο­χές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, τις οποί­ες έπλη­ξαν οι πυρ­κα­γιές της 23ης και 24ης Ιου­λί­ου 2018, εφό­σον οι ιδιο­κτή­τες τους είναι κάτο­χοι, εναλ­λα­κτι­κά, είτε Δελ­τί­ου Επα­νε­λέγ­χου είτε Έκθε­σης Αυτο­ψί­ας είτε Πρω­το­κόλ­λου Αυτο­ψί­ας Επι­κιν­δύ­νως Ετοι­μόρ­ρο­που Κτι­ρί­ου του Υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών που θα έχουν εκδο­θεί έως 31/12/2019 (για το έτος 2018 το Δελ­τίο Επα­νε­λέγ­χου έπρε­πε να έχει εκδο­θεί μέχρι 28/2/2019). Επί­σης, παρα­τεί­νε­ται η απαλ­λα­γή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώ­μα­τα επί του συνό­λου της ακί­νη­της περιου­σί­ας των θανό­ντων εξαι­τί­ας των πυρ­κα­γιών κατά την προ­α­να­φε­ρό­με­νη περίοδο.

- Κυρώ­νε­ται και απο­κτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 νέο Συνυ­πο­σχε­τι­κό μετα­ξύ του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και της ναυ­τι­λια­κής κοινότητας.

- Στον Κώδι­κα ΦΠΑ περι­λαμ­βά­νε­ται νέο άρθρο με ορι­σμούς για τα κου­πό­νια, τα οποία δια­κρί­νο­νται σε κου­πό­νια «συγκε­κρι­μέ­νου σκο­πού», όταν ο τόπος παρά­δο­σης των αγα­θών ή παρο­χής των υπη­ρε­σιών που αφο­ρά το κου­πό­νι και ο ΦΠΑ που οφεί­λε­ται για τα εν λόγω αγα­θά ή υπη­ρε­σί­ες είναι γνω­στά κατά το χρό­νο έκδο­σης του κου­πο­νιού και, σε κου­πό­νια «πολ­λα­πλών σκο­πών», όταν πρό­κει­ται για κου­πό­νι δια­φο­ρε­τι­κό από το κου­πό­νι συγκε­κρι­μέ­νου σκοπού.Η φορο­λο­γη­τέα αξία της παρά­δο­σης αγα­θών ή της παρο­χής υπη­ρε­σιών που πραγ­μα­το­ποιεί­ται ένα­ντι κου­πο­νιών πολ­λα­πλών σκο­πών ορί­ζε­ται ρητά με δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου για τις νέες ρυθ­μί­σεις και ξεκι­νούν να ισχύ­ουν από τη 1η Ιανουα­ρί­ου 2019.

- Προ­βλέ­πε­ται φορο­λο­γι­κός συντε­λε­στής 10% στα μερί­σμα­τα που εισπράτ­τουν φυσι­κά πρό­σω­πα από αλλο­δα­πές ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες εγκα­τε­στη­μέ­νες στην Ελλά­δα (του άρθρου 25 του ν 27/1975) καθώς και στα μπό­νους που δίνουν στα στε­λέ­χη τους οι συγκε­κρι­μέ­νες εταιρείες.

- Καθο­ρί­ζε­ται ως όριο της πλή­ρους έκπτω­σης τόκων το ποσό των 3 εκατ ευρώ το οποίο εφαρ­μό­ζε­ται σε επί­πε­δο μεμο­νω­μέ­νης επι­χεί­ρη­σης λαμ­βα­νο­μέ­νων υπό­ψη και των συναλ­λα­γών της με εται­ρί­ες του ίδιου ομίλου.

- Προ­σαρ­μό­ζε­ται η ελλη­νι­κή νομο­θε­σία στον κανο­νι­σμό του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 17 Απρι­λί­ου 2013 σχε­τι­κά με τις ευρω­παϊ­κές εται­ρί­ες επι­χει­ρη­μα­τι­κού κεφα­λαί­ου καθώς και σχε­τι­κά με τα ευρω­παϊ­κά ταμεία κοι­νω­νι­κής επιχειρηματικότητας.

Σχε­τι­κά με τον αιγια­λό κα την παρα­λία το νομο­σχέ­διο μετα­ξύ άλλων:

- Προ­βλέ­πει ειδι­κές δια­τά­ξεις για τα επεί­γο­ντα έργα ή την παρα­χώ­ρη­ση χρή­σης παρό­χθιας ζώνης ή υδά­τι­νου στοι­χεί­ου λίμνης η πλεύ­σι­μου ποτα­μού με στό­χο την ανά­γκη βελ­τί­ω­σης της νομο­θε­σί­ας και κάλυ­ψης υφι­στά­με­νου νομο­θε­τι­κού κενού

- Προ­βλέ­πε­ται η δυνα­τό­τη­τα αδειο­δό­τη­σης εκ των υστέ­ρων και εξαί­ρε­σης από την κατε­δά­φι­ση μόνο για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες έργων ( αντι­δια­βρω­τι­κά, επεί­γο­ντα και έργα ειδι­κών κατη­γο­ριών), ιδί­ως δε αυτά που έγι­ναν από φορείς του δημο­σί­ου για κοι­νω­φε­λής σκο­πούς ή έργα που κατα­σκευά­στη­καν με βάση ανα­πτυ­ξια­κούς νόμους ή έχουν βαρύ­νου­σα σημα­σία για την ανα­πτυ­ξια­κή πολι­τι­κή της χώρας και μόνον εφό­σον αυτά έχουν κατα­σκευα­στεί μέχρι 28-07-2011.

- Για την πλη­ρό­τη­τα των ενερ­γειών προ­στα­σί­ας της κοι­νο­χρη­σί­ας του αιγια­λού οι δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές συνε­πι­κου­ρούν το έργο των Κτη­μα­τι­κών Υπη­ρε­σιών στην κατα­γρα­φή των αυθαί­ρε­των κτι­σμά­των στον αιγια­λό. Παρά­βα­ση του καθή­κο­ντος αυτού θα απο­τε­λεί πει­θαρ­χι­κό αδί­κη­μα για τους επι­κε­φα­λής των υπη­ρε­σιών αυτών.

- Προ­στα­τεύ­ε­ται η ελεύ­θε­ρη επι­κοι­νω­νία του δημο­σί­ου δρό­μου με τον αιγια­λό και ορί­ζε­ται ότι στις περι­πτώ­σεις που παρεμ­βάλ­λε­ται ιδιω­τι­κό ακί­νη­το πρέ­πει να υπάρ­χει ελεύ­θε­ρη δίο­δος για την ακώ­λυ­τη και ασφα­λή δίο­δο στον αιγια­λό σύμ­φω­να με την πολε­ο­δο­μι­κή νομοθεσία.

- Ορί­ζε­ται ρητά ότι ο παλαιός αιγια­λός και η παλαιά όχθη ανή­κουν στην δημό­σια κτή­ση, είναι ανε­πί­δε­κτα χρή­σης ιδιω­τι­κών δικαιω­μά­των, κατα­γρά­φο­νται ως πράγ­μα­τα κοι­νό­χρη­στα που ανή­κουν κατά κυριό­τη­τα στο δημό­σιο το οποίο τα προ­στα­τεύ­ει και τα δια­χει­ρί­ζε­ται. Συνε­πώς δεν ανή­κουν στην ιδιω­τι­κή περιου­σία του δημο­σί­ου και επο­μέ­νως δεν μπο­ρούν να μετα­βι­βα­στούν, ούτε να συστα­θούν επ αυτών εμπράγ­μα­τα δικαιώματα.

- Δίδε­ται ο ορι­σμός του αιγια­λού και της παρα­λί­ας και προ­βλέ­πε­ται ότι κατά τη από­φα­σης επα­να­κα­θο­ρι­σμού της οριο­γραμ­μής αιγια­λού και παρα­λί­ας και του παλαιού αιγια­λού επι­τρέ­πε­ται η άσκη­ση ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής εντός 30 ημε­ρών από την ανάρ­τη­σή της στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Οικονομικών

- Οι παρα­χω­ρή­σεις για απλή χρή­ση του αιγια­λού γίνο­νται από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών με δημο­πρα­σία με τιμή εκκί­νη­σης και μέγι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα παρα­χώ­ρη­σης τα 3 έτη ενώ αιτιο­λο­γη­μέ­νη γνώ­μη παρέ­χει ο οικεί­ος ΟΤΑ. Μέγι­στο εμβα­δόν παρα­χώ­ρη­σης ορί­ζο­νται τα 300 τμ ανταλλάγματα

- Δεν παρα­χω­ρεί­ται η χρή­ση αιγια­λού όταν το μήκος ή το πλά­τος του είναι μικρό­τε­ρο των τριών μέτρων ή όταν το συνο­λι­κό εμβα­δόν του είναι μικρό­τε­ρο των 150 τμ.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων