- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Η ημέρα πληρωμής για Δώρο Πάσχα 2019 και επίδομα ανεργίας

Στην καταβολή του δώρου Πάσχα στους ανέργους στις 19 Απριλίου και στην προπληρωμή των επιδομάτων θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ.

Συγκε­κρι­μέ­να, λόγω των εορ­τών που Πάσχα 2019 ο ΟΑΕΔ και το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας θα προ­χω­ρή­σουν νωρί­τε­ρα στην κατα­βο­λή του δώρου στους τακτι­κά επι­δο­τού­με­νους και στους δικαιού­χους της ειδι­κής παρο­χής μητρό­τη­τας και στην προ­πλη­ρω­μή των επι­δο­μά­των ανερ­γί­ας, των επι­δο­μά­των για τους μακρο­χρό­νια άνερ­γους και στα βοη­θή­μα­τα ανερ­γί­ας των αυτο­τε­λώς και ανε­ξαρ­τή­τως απασχολουμένων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως για τους άνερ­γους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαί­ου ποσού του επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας και συνο­λι­κά 12,5 ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα εφό­σον έχουν επι­δο­τη­θεί για όλο το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 1ης Ιανουα­ρί­ου μέχρι 30 Απρι­λί­ου. ενώ χορη­γεί­ται ολό­κλη­ρο μόνο όταν οι επι­δο­τού­με­νοι εφό­σον έχουν επι­δο­τη­θεί για όλο το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 1ης Ιανουα­ρί­ου μέχρι 30 Απρι­λί­ου του 2019.

Αν οι επι­δο­τού­με­νοι έχουν συμπλη­ρώ­σει μικρό­τε­ρη διάρ­κεια επι­δό­τη­σης, δικαιού­νται ενί­σχυ­ση ίση με τρία ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα ανερ­γί­ας για κάθε μήνα επιδότησης.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων