- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τρία επιδόματα για όσους δε δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Ο ΟΑΕΔ δίνει τρία επιδόματα σε όσους σταματήσουν να λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ή ακόμη και εάν δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Δείτε παρακάτω ποια είναι.

ΟΑΕΔ: Τρι­μη­νιαίο Επί­δο­μα Ειδι­κό βοή­θη­μα — Ειδι­κό Βοή­θη­μα μετά τη Λήξη της Τακτι­κής Επι­δό­τη­σης Ανερ­γί­ας — Επί­δο­μα μακρο­χρό­νιων ανέργων

Τρι­μη­νιαίο Επί­δο­μα Ειδι­κό βοήθημα

Δικαιού­νται οι ασφα­λι­σμέ­νοι, εφό­σον δεν συγκε­ντρώ­νουν προ­ϋ­πο­θέ­σεις τακτι­κής επι­δό­τη­σης, παρα­μέ­νουν άνερ­γοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει στην ασφά­λι­ση ανερ­γί­ας εξή­ντα (60) του­λά­χι­στον ημέ­ρες εργα­σί­ας στο έτος που προη­γεί­ται της έναρ­ξης του τρι­μή­νου και δεν υπά­γο­νται στις κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικο­δό­μοι, λατό­μοι, ασβε­στο­ποιοί, μου­σι­κοί, τρα­γου­δι­στές κ.λ.π). Το ύψος του βοη­θή­μα­τος είναι ίσο προς 15 βασι­κά επι­δό­μα­τα ανεργίας.

Ειδι­κό Βοή­θη­μα μετά τη Λήξη της Τακτι­κής Επι­δό­τη­σης Ανεργίας

Ειδι­κό βοή­θη­μα δικαιού­νται οι ασφα­λι­σμέ­νοι που παρα­μέ­νουν άνερ­γοι κατά την ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής του βοη­θή­μα­τος, εφό­σον παρέ­μει­ναν άνερ­γοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτι­κής επι­δό­τη­σης ανερ­γί­ας και δεν υπά­γο­νται στις κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικο­δό­μοι, λατό­μοι, ασβε­στο­ποιοί, μου­σι­κοί, τρα­γου­δι­στές κλπ). Το ύψος του βοη­θή­μα­τος είναι ίσο προς 13 ημε­ρή­σια επι­δό­μα­τα ανεργίας.

Επί­δο­μα μακρο­χρό­νιων ανέργων

Δικαιού­χοι του επι­δό­μα­τος μακρο­χρο­νί­ως ανέρ­γων είναι Έλλη­νες υπή­κο­οι και οι υπή­κο­οι κρα­τών μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που είναι ασφα­λι­σμέ­νοι κατά της ανεργίας.

Το ύψος του επι­δό­μα­τος καθο­ρί­ζε­ται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορη­γεί­ται προ­σω­πι­κά στον ίδιο το δικαιού­χο για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα είναι άνερ­γος και σε καμία περί­πτω­ση πέρα από 12 μήνες.

 

Πηγή www.dikaiologitika.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων