- Διαφήμιση -

Κοινωνικό μέρισμα: 17 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Μέσω ΗΔΙΚΑ οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Στόχος να ανοίξει η πλατφόρμα στις 17 Δεκεμβρίου είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 26 Δεκεμβρίου, πριν τις 31 τους λογαριασμούς τα χρήματα. Απαραίτητη τη δήλωση του iban.

Το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα ανα­κοι­νώ­θη­κε και επί­ση­μα χθες από τον ίδιο τον Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα και πλέ­ον οι δικαιού­χοι περι­μέ­νουν με ανυ­πο­μο­νη­σία πότε θα ανοί­ξει η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για να κάνουν τις αιτή­σεις ώστε να πάρουν τα χρή­μα­τα, που θα είναι 700 ευρώ για κάθε νοικοκυριό.

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, μιλώ­ντας το πρωί της Παρα­σκευ­ής (06.12.2019) στην εκπο­μπή Καλη­μέ­ρα Ελλά­δα του ΑΝΤ1 έδω­σε διευ­κρι­νί­σεις για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα, το ύψος του, τους δικαιού­χους και τη δια­δι­κα­σία που θα ακολουθηθεί.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις αιτή­σεις για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα, ο Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας είπε πως ετοι­μά­ζε­ται η ίδια με την περ­σι­νή πλατ­φόρ­μα της ΗΔΙΚΑ, κυρί­ως επει­δή είναι απα­ραί­τη­τη η δήλω­ση του iban. Εκτί­μη­σε ότι η εφαρ­μο­γή θα ανοί­ξει στις 17 Δεκεμ­βρί­ου, με σκο­πό να κλεί­σει στις 26 του μήνα και να κατα­βλη­θούν τα χρή­μα­τα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου.

Σχο­λιά­ζο­ντας τις επι­κρί­σεις πως τα χρή­μα­τα για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα (175 εκατ.) δεν είναι πολ­λά, ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών είπε πως θα ήταν «ευτυ­χής να μοι­ρά­ζω λεφτά, αυτά όμως δεν υπάρ­χουν. Οφεί­λω να ενερ­γή­σω με υπευ­θυ­νό­τη­τα και σοβα­ρό­τη­τα». Και επι­τέ­θη­κε στην κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγο­ντας πως «έξι μήνες πριν μοί­ρα­σε στους συντα­ξιού­χους χρή­μα­τα και εξά­ντλη­σε αυτό που προσ­δο­κούν τώρα οι πολίτες».

Σε ό,τι αφο­ρά στους δικαιού­χους και στο γεγο­νός πως πολ­λοί περί­με­ναν να πάρουν το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα αλλά δεν πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που τέθη­καν, ο Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας, τόνι­σε πως «δεν υπάρ­χουν επι­πλέ­ον χρή­μα­τα». Όσον αφο­ρά στο για­τί δεν δόθη­καν λιγό­τε­ρα χρή­μα­τα σε περισ­σό­τε­ρο κόσμο, είπε ότι «τότε θα μας έλε­γαν δίνε­τε ψίχου­λα, η συζή­τη­ση δεν τελειώ­νει ποτέ» και διε­ρω­τή­θη­κε αν «τα 700 ευρώ είναι πολ­λά για μια πολύ­τε­κνη οικογένεια».

Το κοινωνικό μέρισμα και οι δικαιούχοι

Το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα θα είναι ύψους 700 ευρώ ανά δικαιού­χο και θα αφο­ρά 250.000 δικαιούχους.

Οι τέσ­σε­ρις κατη­γο­ρί­ες νοι­κο­κυ­ριών που θα λάβουν την έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση των 700 ευρώ είναι οι εξής:

  1. Οικο­γέ­νειες με τέσ­σε­ρα ή περισ­σό­τε­ρα παι­διά και οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 20.000 ευρώ. Στη κατη­γο­ρία αυτή περι­λαμ­βά­νο­νται 19.140 νοικοκυριά
  2. Οικο­γέ­νειες με του­λά­χι­στον τον έναν γονέα μακρο­χρό­νια άνερ­γο (άνω των 12 μηνών) και του­λά­χι­στον ένα προ­στα­τευό­με­νο παι­δί και εισό­δη­μα έως 15.000 ευρώ. Αφο­ρά και μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες. Πρό­κει­ται για 163.778 νοικοκυριά.
  3. Οικο­γέ­νειες με τους δυο γονείς μακρο­χρό­νια άνερ­γους, του­λά­χι­στον ένα παι­δί και εισό­δη­μα έως 15.000 ευρώ. Περι­λαμ­βά­νο­νται και μονο­γο­νο­εϊ­κές οικο­γέ­νειες. Στην κατη­γο­ρία αυτή ανή­κουν 40.927 νοικοκυριά
  4. Οικο­γέ­νειες με εξαρ­τώ­με­να τέκνα ΑΜΕΑ έως 24 ετών. Στην κατη­γο­ρία αυτή ανή­κουν 25.632 νοικοκυριά.

Κοινωνικό μέρισμα: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την κατα­βο­λή της έκτα­κτης ενί­σχυ­σης των 700 ευρώ είναι οι εξής:

– Του­λά­χι­στον ο ένας από του δύο γονείς να δια­μέ­νει μόνι­μα την τελευ­ταία 10ετία στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια, όπως αυτό θα προ­κύ­πτει από τις φορο­λο­γι­κές δηλώσεις

– Και οι δύο γονείς να είναι φορο­λο­γι­κοί κάτοι­κοι Ελλά­δος και το άθροι­σμα των κατα­θέ­σε­ων και των μετο­χών, ομο­λό­γων κτλ εντός της χώρας και στο εξω­τε­ρι­κό να μην υπερ­βαί­νει τις 20.000 ευρώ.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων