- Διαφήμιση -

Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ: Από σήμερα οι αιτήσεις στην Αττική

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, οι αιτή­σεις για το πρό­γραμ­μα Εξοι­κο­νό­μη­ση κατ’ οίκον ΙΙ στην Αττική

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

 • Έντυ­πο Ε1 για χρή­ση του 2018
 • Οικο­δο­μι­κή άδεια
 • Λογα­ρια­σμό ΔΕΗ
 • Συμ­βό­λαιο (αν πρό­κει­ται για ενοικιαστές)
 • Έντυ­πο Ε9 χρή­σης 2019
 • Εκκα­θα­ρι­στι­κό της εφορίας
 • Αν υπάρ­χει τακτο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­του τμή­μα­τος μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα ή τη μονο­κα­τοι­κία, χρειά­ζο­νται και τα χαρ­τιά της τακτοποίησης

Το χρονοδιάγραμμα για τις άλλες Περιφέρειες

Για τις υπό­λοι­πες περι­φέ­ρειες, οι ημε­ρο­μη­νί­ες έναρ­ξης υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

 • Δευ­τέ­ρα 23 Σεπτεμ­βρί­ου: Αττική
 • Τετάρ­τη 25 Σεπτεμ­βρί­ου: Κρή­τη, Νότιο Αιγαίο
 • Πέμ­πτη 26 Σεπτεμ­βρί­ου: Δυτι­κή Μακεδονία

Τα κριτήρια ένταξης

Τα κρι­τή­ρια για την έντα­ξη στο πρό­γραμ­μα είναι εισο­δη­μα­τι­κά και κοινωνικά.

Ιδιο­κτή­της δια­με­ρί­σμα­τος 100 τ.μ με ετή­σιο εισό­δη­μα 20.000 ευρώ και δαπά­νες επι­σκευών 25.000 ευρώ, τυγ­χά­νει επιδότησης:

 • Χωρίς παι­δί 60%, δηλα­δή περί­που 15.000 ευρώ.
 • Με ένα παι­δί 65%, δηλα­δή 16.250 ευρώ.
 • Αν έχει τρία παι­διά, 70%, δηλα­δή 17.500 ευρώ.

Ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κωστής Χατζη­δά­κης προ­α­νήγ­γει­λε ότι σε λίγο και­ρό ξεκι­νά και νέο πρό­γραμ­μα «Εξοι­κο­νο­μώ» με περισ­σό­τε­ρους πόρους, ώστε να εξυ­πη­ρε­τη­θούν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι δικαιούχοι.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στο exoikonomisi.ypen.gr

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων