- Διαφήμιση -

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων Α21

Οι δικαιούχοι του επιδόματος - Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση

Ανοί­γει η πλατ­φόρ­μα αιτή­σε­ων Α21 για το επί­δο­μα παι­διού, όπως ανα­κοί­νω­σε η διοί­κη­ση του Οργα­νι­σμού Προ­νοια­κών Επι­δο­μά­των και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΟΠΕΚΑ)

Ειδι­κό­τε­ρα, η εφαρ­μο­γή είναι δια­θέ­σι­μη για υπο­βο­λή αιτή­σε­ων για το έτος 2020 από σήμε­ρα Παρα­σκευή 06-03-2020.

Οι δικαιού­χοι του επι­δό­μα­τος παι­διού, παρό­λο που δεν έχουν υπο­βά­λει την εφε­τι­νή δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος του φορο­λο­γι­κού έτους 2019 (έντυ­πο Ε1), θα μπο­ρούν να υπο­βά­λουν την αίτη­ση Α21 στην πλατ­φόρ­μα της Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΗΔΙΚΑ) ‑idika.gr- ή μέσω του δια­δι­κτυα­κού τόπου opeka.gr, με τη χρή­ση των προ­σω­πι­κών κωδι­κών πρό­σβα­σης του δικαιού­χου στο TAXISnet. Για τη χορή­γη­ση της δόσης του Α΄ διμή­νου 2020 θα ληφθούν υπό­ψη τα εισο­δή­μα­τα του φορο­λο­γι­κού έτους 2018.

Η πρώ­τη δόση του 2020 θα κατα­βλη­θεί την 31η Μαρ­τί­ου, τελευ­ταία εργά­σι­μη μέρα του μήνα, όπως έχει πλέ­ον καθιε­ρω­θεί για την κατα­βο­λή των επι­δο­μά­των, για όσους υπο­βάλ­λουν νέα αίτη­ση. Η πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων θα παρα­μεί­νει ανοι­κτή, μέχρι τα μέσα Μαρ­τί­ου. Ο ΟΠΕΚΑ επι­ση­μαί­νει ότι θα γνω­στο­ποι­η­θεί η ημε­ρο­μη­νία που θα κλεί­σει η πλατ­φόρ­μα με νεό­τε­ρη ανακοίνωση.

Το δικαιού­με­νο ποσό του επι­δό­μα­τος παι­διού θα υπο­λο­γι­στεί, βάσει των εξαρ­τώ­με­νων τέκνων, που θα δηλω­θούν στο Α21 του 2020 και του συνο­λι­κού οικο­γε­νεια­κού εισο­δή­μα­τος που οι δικαιού­χοι είχαν το φορο­λο­γι­κό έτος 2018. Σημειώ­νε­ται ότι οι αιτή­σεις Α21 για το επί­δο­μα παι­διού 2020 έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να υπο­βάλ­λο­νται, μέχρι και την 15η Ιανουα­ρί­ου 2021 και τα δικαιού­με­να ποσά θα κατα­βάλ­λο­νται ανα­δρο­μι­κά με την πρώ­τη πλη­ρω­μή που θα γίνε­ται, μετά την έγκρι­ση της αίτησης.

Μετά την υπο­βο­λή φορο­λο­γι­κής δήλω­σης τρέ­χο­ντος έτους ή τρο­πο­ποι­η­τι­κής αυτής, το ποσό του επι­δό­μα­τος επα­νυ­πο­λο­γί­ζε­ται με βάση το εισό­δη­μα και δεν απαι­τεί­ται υπο­βο­λή εκ νέου της αίτη­σης Α21. Σε περί­πτω­ση που ο δικαιού­χος έλα­βε δια­φο­ρε­τι­κό ποσό επι­δό­μα­τος από αυτό που δικαιού­ται, τότε αυτό συμ­ψη­φί­ζε­ται αυτε­πάγ­γελ­τα με το ποσό των επό­με­νων πληρωμών.

Η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα υπο­βο­λής της αίτη­σης Α21 επι­τρέ­πει, μέσω εκτε­τα­μέ­νων ηλε­κτρο­νι­κών δια­σταυ­ρώ­σε­ων με δια­θέ­σι­μες βάσεις δεδο­μέ­νων άλλων φορέ­ων και υπη­ρε­σιών, τον έλεγ­χο της ακρί­βειας και της ορθό­τη­τας των δηλού­με­νων στοι­χεί­ων και πλη­ρο­φο­ριών κατά το στά­διο υπο­βο­λής της αίτη­σης. Για να χορη­γη­θεί το επί­δο­μα, η αίτη­ση πρέ­πει να υπο­βλη­θεί ορι­στι­κά και να έχει εγκρι­θεί. Όπως σημειώ­νε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΟΠΕΚΑ, αίτη­ση που έχει απο­θη­κευ­θεί προ­σω­ρι­νά, θεω­ρεί­ται μη υπο­βλη­θεί­σα και δεν λαμ­βά­νε­ται υπόψη.

Για τη διευ­κό­λυν­ση των ενδια­φε­ρο­μέ­νων στην υπο­βο­λή της αίτη­σης Α21, ο ΟΠΕΚΑ διευ­κρι­νί­ζει τα ακόλουθα:

  • Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικο­γέ­νειας που κατα­χω­ρού­νται στην αίτη­ση-υπεύ­θυ­νη δήλω­ση (Α21), πρέ­πει να είναι έγκυροι.
  • Οι φοι­τη­τές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοι­πών σχο­λών δημο­σί­ου πρέ­πει να έχουν φοι­τη­τι­κές ταυ­τό­τη­τες (πάσο) σε ισχύ.
  • Οι φοι­τη­τές που μετε­γρά­φη­καν εντός του 2020, πρέ­πει να έχουν επι­πλέ­ον δια­θέ­σι­μο τον αριθ­μό της ακα­δη­μαϊ­κής ταυ­τό­τη­τας (πάσου) που είχαν, πριν από τη μετα­γρα­φή τους. Σε περί­πτω­ση που αυτός δεν είναι δια­θέ­σι­μος, θα κλη­θούν να επι­συ­νά­ψουν ηλε­κτρο­νι­κά στο Α21 βεβαί­ω­ση πρώ­της εγγραφής.
  • Οι αλλο­δα­ποί πολί­τες ή ομο­γε­νείς που δια­θέ­τουν Ειδι­κό Δελ­τίο Ταυ­τό­τη­τας Ομο­γε­νούς, πρέ­πει να έχουν, κατά το χρό­νο υπο­βο­λής της αίτη­σης Α21, άδειες δια­μο­νής στην Ελλά­δα σε ισχύ. Αν οι άδειες δια­μο­νής δεν δια­σταυ­ρώ­νο­νται ηλε­κτρο­νι­κά, θα τους ζητη­θεί να τις επι­συ­νά­ψουν ηλεκτρονικά.
  • Για τα εξαρ­τώ­με­να τέκνα που το έτος 2020 είναι 19 ετών (έτος γέν­νη­σης 2001) και είναι μαθη­τές της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης (Γυμνά­σια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, κλπ), οι δικαιού­χοι πρέ­πει να κατα­χω­ρούν στα σχε­τι­κά πεδία της αίτη­σης τον αριθ­μό μητρώ­ου μαθη­τή, καθώς και τον αριθ­μό μητρώ­ου του σχο­λεί­ου που φοι­τά. Στις περι­πτώ­σεις που τα δηλω­θέ­ντα στοι­χεία δεν δια­σταυ­ρώ­νο­νται ως προς την ακρί­βεια τους, θα τους ζητη­θεί η ηλε­κτρο­νι­κή επι­σύ­να­ψη πρό­σφα­της (έκδο­ση εντός του 2020) βεβαί­ω­σης σπου­δών στην αίτη­ση Α21.
  • Τα εξαρ­τώ­με­να τέκνα άνω των 18 που είναι σπου­δα­στές των ΙΕΚ (ιδιω­τι­κών-δημο­σί­ων), των κολε­γί­ων ή σπου­δα­στές της ανώ­τε­ρης και ανώ­τα­της εκπαί­δευ­σης, που δεν έχουν ακα­δη­μαϊ­κή ταυ­τό­τη­τα (πάσο), όπως οι σχο­λές θεά­τρου, χορού, κλπ ή φοι­τη­τές των ανα­γνω­ρι­σμέ­νων ιδρυ­μά­των του εξω­τε­ρι­κού ή μαθη­τές του μετα­λυ­κεια­κού έτους-τάξης μαθη­τεί­ας των ΕΠΑΛ, πρέ­πει να έχουν πρό­σφα­τες βεβαιώ­σεις σπου­δών (να έχουν εκδο­θεί εντός του 2020) από τις σχο­λές φοί­τη­σής τους. Στις περι­πτώ­σεις που τα δηλω­θέ­ντα στοι­χεία δεν δια­σταυ­ρώ­νο­νται ως προς την ακρί­βειά τους, θα τους ζητη­θεί η ηλε­κτρο­νι­κή επι­σύ­να­ψη ή κατα­χώ­ρι­ση στοι­χεί­ων της βεβαί­ω­σης στην αίτη­ση Α21. Οι βεβαιώ­σεις ιδρυ­μά­των του εξω­τε­ρι­κού πρέ­πει να είναι νομί­μως μεταφρασμένες.
  • Στις περι­πτώ­σεις εν δια­στά­σει γονέ­ων που διεκ­δι­κούν και οι δύο για τα ίδια εξαρ­τώ­με­να τέκνα το επί­δο­μα παι­διού, είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η ηλε­κτρο­νι­κή επι­σύ­να­ψη της δικα­στι­κής από­φα­σης ή τυχόν ιδιω­τι­κού συμ­φω­νη­τι­κού ρύθ­μι­σης της επι­μέ­λειας των τέκνων ή υπεύ­θυ­νης δήλω­σης του άλλου γονέα ή ηλε­κτρο­νι­κή συναί­νε­ση του άλλου συζύ­γου. Στις περι­πτώ­σεις των δια­ζευγ­μέ­νων γονέ­ων, είναι υπο­χρε­ω­τι­κή η ηλε­κτρο­νι­κή επι­σύ­να­ψη της δικα­στι­κής από­φα­σης ανά­θε­σης επιμέλειας.
  • Στις αιτή­σεις που υπάρ­χουν επι­συ­να­πτό­με­να, η έγκρι­ση γίνε­ται, μετά τον έλεγ­χο των επι­συ­να­πτό­με­νων δικαιο­λο­γη­τι­κών από υπαλ­λή­λους του ΟΠΕΚΑ και, στη συνέ­χεια, ακο­λου­θεί η πληρωμή.
  • Πριν από κάθε πλη­ρω­μή, γίνε­ται επα­νέ­λεγ­χος των εισο­δη­μά­των με βάση τις τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις Ε1 όλων των μελών της οικο­γέ­νειας που συμ­με­τέ­χουν στο Α21 και το επί­δο­μα επανυπολογίζεται.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων