- Διαφήμιση -

Εισιτήρια: Ποιες αλλαγές έρχονται στην έκδοση τους από τα μηχανήματα

Σε σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης των εισιτηρίων από τα αυτόματα μηχανήματα προχώρησε ο ΟΑΣΑ

Σε σημα­ντι­κή μεί­ω­ση του χρό­νου έκδο­σης των εισι­τη­ρί­ων από τα αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα προ­χώ­ρη­σε ο ΟΑΣΑ, σε συνερ­γα­σία με τον ανά­δο­χο του έργου του ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου. Ο χρό­νος των συναλ­λα­γών μειώ­θη­κε και στα 293 αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα του δικτύ­ου, καθι­στώ­ντας πιο γρή­γο­ρη την έκδο­ση εισι­τη­ρί­ου, με προ­φα­νή οφέ­λη για τους επιβάτες.

Από τους χρό­νους που κατα­γρά­φη­καν από τον Οργα­νι­σμό, η εκτί­μη­ση είναι ότι η συναλ­λα­γή για την έκδο­ση εισι­τη­ρί­ου ολο­κλη­ρώ­νε­ται, κατά μέσο όρο, στα 13,28 δευ­τε­ρό­λε­πτα, ένα­ντι 25 δευ­τε­ρο­λέ­πτων παλαιότερα.

Αντί­στοι­χα, η συναλ­λα­γή για την έκδο­ση εισι­τη­ρί­ου και από­δει­ξης ολο­κλη­ρώ­νε­ται, κατά μέσο όρο, στα 16,45 δευ­τε­ρό­λε­πτα, ένα­ντι 30 και πλέ­ον δευ­τε­ρο­λέ­πτων παλαιό­τε­ρα. Όπως είναι φυσι­κό, με τη χρή­ση πιστω­τι­κής κάρ­τας, η συναλ­λα­γή εκτε­λεί­ται σε περισ­σό­τε­ρο χρόνο.

Για την ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών του ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου, στό­χευ­ση του ΟΑΣΑ απο­τε­λεί η προ­μή­θεια 80 με 100 νέων μηχα­νη­μά­των, τα οποία θα τοπο­θε­τη­θούν σε σταθ­μούς με υψη­λή επι­βα­τι­κή κίνηση.

Πέρα από τη μεί­ω­ση του χρό­νου συναλ­λα­γής στα αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα, ο ΟΑΣΑ προ­χώ­ρη­σε στη βελ­τί­ω­ση των υπη­ρε­σιών της τηλεματικής.

Η ιστο­σε­λί­δα telematics.oasa.gr ανα­βαθ­μί­στη­κε με νεό­τε­ρα δεδο­μέ­να και πλη­ρο­φο­ρί­ες, καθι­στώ­ντας επαρ­κέ­στε­ρη την ενη­μέ­ρω­ση του επι­βά­τη για την εκτέ­λε­ση των δρο­μο­λο­γί­ων λεω­φο­ρεί­ων και τρό­λεϊ. Στην ενό­τη­τα «Ημε­ρή­σιος Προ­γραμ­μα­τι­σμός», ο επι­βά­της μπο­ρεί ανά πάσα στιγ­μή, να ενη­με­ρω­θεί για την ακρι­βή εκτέ­λε­ση των δρο­μο­λο­γί­ων, τόσο από την αφε­τη­ρία, όσο και από το τέρ­μα της δια­δρο­μής και να προ­σαρ­μό­σει τις μετα­κι­νή­σεις του, ανά­λο­γα με τις ανά­γκες του.

Σημειώ­νε­ται ό,τι η τηλε­μα­τι­κή εγκαι­νιά­στη­κε στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Αθή­νας το 2016, με τη λει­τουρ­γία 1.000 «έξυ­πνων» στάσεων.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων