- Διαφήμιση -

Δάνεια 30 δισ. ευρώ των Ελλήνων θα περάσουν σε ξένα χέρια

Ηελληνική αγορά κόκκινων δανείων είναι η 4η μεγαλύτερη σε όγκο στην Ευρώπη, καθώς προσεγγίζει τα 100 δισ. (80 δισ. βρίσκονται στο ενεργητικό των τραπεζών, ενώ περίπου 20 δισ. είναι εκτός ενεργητικού)

Κόκ­κι­να δάνεια άνω των 30 δισ. ευρώ, ανά­με­σά τους και στε­γα­στι­κά, πρό­κει­ται να περά­σουν στα χέρια των εται­ρειών δια­χεί­ρι­σης δανεί­ων έως το 2021. Ηδη οι εται­ρεί­ες δια­χεί­ρι­σης δανεί­ων που έχουν λάβει άδειες από την Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος και λει­τουρ­γούν στην Ελλά­δα, ελλη­νι­κών και ξένων συμ­φε­ρό­ντων, αριθ­μούν τις 17 και δια­θέ­τουν στα χαρ­το­φυ­λά­κιά τους άνω των 20 δισ. ευρώ κόκ­κι­να δάνεια τα οποία αγό­ρα­σαν την προη­γού­με­νη διετία.

Το νέο στοι­χείο που χαρα­κτη­ρί­ζει πλέ­ον τη συγκε­κρι­μέ­νη αγο­ρά είναι ότι από φέτος στις πωλή­σεις και τις τιτλο­ποι­ή­σεις δανεί­ων στις οποί­ες θα προ­χω­ρή­σουν οι τρά­πε­ζες προ­στί­θε­νται περισ­σό­τε­ρα ενυ­πό­θη­κα δάνεια όλων των κατη­γο­ριών, ανά­με­σά τους και στε­γα­στι­κά. Σύμ­φω­να με τους εκπρο­σώ­πους της νεο­σύ­στα­της Ενω­σης Ανω­νύ­μων Εται­ρειών Δια­χεί­ρι­σης Απαι­τή­σε­ων από Δάνεια και Πιστώ­σεις (ΑΕΔΑΔΠ) τους, η προ­ο­πτι­κή είναι το συνο­λι­κό χαρ­το­φυ­λά­κιό τους να φτά­σει έως το 2021 τα 50 δισ. ευρώ με δάνεια που θα αποκτήσουν.

Η εξέ­λι­ξη αυτή ωστό­σο έχει ανοί­ξει διά­λο­γο ανά­με­σα στις τρά­πε­ζες και τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό κόσμο για την επό­με­νη ημέ­ρα, με τις πρώ­τες να θεω­ρούν την εξέ­λι­ξη αυτή ανα­γκαία ώστε να απε­λευ­θε­ρω­θούν κεφά­λαια που θα ενι­σχύ­σουν τη ρευ­στό­τη­τα στην οικο­νο­μία και τους εκπρο­σώ­πους του επι­χει­ρη­μα­τι­κού κόσμου να δια­τυ­πώ­νουν ερω­τη­μα­τι­κά και ανη­συ­χί­ες ανα­φο­ρι­κά με την εικό­να που θα έχει το επι­χει­ρείν τα επό­με­να χρό­νια και εάν τελι­κά θα μπο­ρέ­σουν όλοι να έχουν ίσες ευκαι­ρί­ες στο πλαί­σιο των ανα­διαρ­θρώ­σε­ων που θα γίνουν.

Η 4η μεγαλύτερη

Ωστό­σο, το δεδο­μέ­νο ότι η ελλη­νι­κή αγο­ρά κόκ­κι­νων δανεί­ων είναι η 4η μεγα­λύ­τε­ρη σε όγκο στην Ευρώ­πη, καθώς προ­σεγ­γί­ζει τα 100 δισ. (80 δισ. βρί­σκο­νται στο ενερ­γη­τι­κό των τρα­πε­ζών, ενώ περί­που 20 δισ. είναι εκτός ενερ­γη­τι­κού) δεν αφή­νει πολ­λά περι­θώ­ρια καθυστερήσεων.

Η λει­τουρ­γία των εται­ρειών δια­χεί­ρι­σης δανεί­ων εκτι­μούν οι τρά­πε­ζες ότι θα δρά­σει εξυ­για­ντι­κά. Ο βασι­κός σκο­πός τους είναι να ξεκα­θα­ρί­σει την αγο­ρά και να επι­τρέ­ψει στις εται­ρεί­ες που είναι βιώ­σι­μες να εξυ­γιαν­θούν και να συνε­χί­σουν την υγιή λει­τουρ­γία τους, ενώ παράλ­λη­λα να εντο­πι­σθούν όσες εται­ρεί­ες πρέ­πει να οδη­γη­θούν σε εκκαθάριση.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων