- Διαφήμιση -

Αναδρομικά: Επιστροφή μερισμάτων σε συνταξιούχους του Δημοσίου

Δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή μερισμάτων σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Η απόφαση αφορά το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Όλοι οι μερισματούχοι μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά και εντόκως τις περικοπές που έγιναν.

Η υπό­θε­ση αφο­ρά περί­που 250.000 συντα­ξιού­χους του Δημο­σί­ου οι οποί­οι μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν ανα­δρο­μι­κά από το Μετο­χι­κό Ταμείο Πολι­τι­κών Υπαλ­λή­λων τις περι­κο­πές που έγι­ναν στα μερί­σμα­τα που λαμ­βά­νουν μετά από από­φα­ση του τρι­με­λούς Διοι­κη­τι­κού Πρω­το­δι­κεί­ου Αθηνών.

Μετά από αυτή την εξέ­λι­ξη εντέλ­λε­ται η διοί­κη­ση του Ταμεί­ου να τους επι­στρέ­ψει ανα­δρο­μι­κά τα παρα­νό­μως παρα­κρα­τη­θέ­ντα από την 01/01/2013 έως και το 2015 εντό­κως καθώς και εφε­ξής, δηλα­δή για το διά­στη­μα μετά την άσκη­ση της προσφυγής.

Σήμε­ρα, το μέσο μέρι­σμα που λαμ­βά­νουν οι συντα­ξιού­χοι από το Μετο­χι­κό Ταμείο Πολι­τι­κών Υπαλ­λή­λων μετά τα αλλε­πάλ­λη­λα ψαλί­δια είναι 100 ευρώ με την πλειο­ψη­φία να παίρ­νει από 50 έως 150 ευρώ. Η νομο­λο­γία της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών δίνει την δυνα­τό­τη­τα σε όλους τους μερι­σμα­τού­χους του ΜΤΠΥ να διεκ­δι­κή­σουν ανα­δρο­μι­κά τις περι­κο­πές που έγι­ναν στην βάση των δια­τά­ξε­ων του Ν.4093/2012.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων