- Διαφήμιση -

Ακίνητα: “Πάγωσε” την αγορά η αποχή των συμβολαιογράφων! Δεν γίνονται πλειστηριασμοί και μεταβιβάσεις

Σοβαρά προβλήματα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων από την αποχή των συμβολαιογράφων από τα καθήκοντά τους. Πλειστηριασμοί και μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν μπει στον πάγο και δεν αναμένεται να επανεκκινήσουν πριν από το τέλος του μήνα στην καλύτερη περίπτωση.

Σύμ­φω­να με την από­φα­ση του κλά­δου που ελή­φθη σε πρό­σφα­τη έκτα­κτη γενι­κή συνέ­λευ­ση του Συλ­λό­γου Αθη­νών, Πει­ραιώς, Αιγαί­ου και Δωδε­κα­νή­σου η απο­χή θα διαρ­κέ­σει έως τις 26 Ιανουα­ρί­ου, ημέ­ρα κατά την οποία έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η τακτι­κή συνέ­λευ­ση των συμ­βο­λαιο­γρά­φων. Σε περί­πτω­ση που δεν θα υπάρ­ξει απαρ­τία, η απο­χή θα συνε­χι­στεί έως τις 8 Φεβρουα­ρί­ου που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί νέα έκτα­κτη γενι­κή συνέ­λευ­ση του κλάδου.

Οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι αντι­δρούν και μάλι­στα απέ­χουν πανελ­λα­δι­κά εξαι­τί­ας των πρό­σφα­των νομο­θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων σύμ­φω­να με τις οποί­ες καθί­στα­ται αρμό­διοι για την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των δηλώ­σε­ων μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των και βεβαί­ω­σης του φόρου ενώ σε περί­πτω­ση παρα­λεί­ψε­ων και λαθών  απει­λού­νται με βαριά πρόστιμα.

Οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι απο­δέ­χο­νται, όπως τονί­στη­κε και στη συνέ­λευ­ση τους την αρμο­διό­τη­τα της υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κά των δηλώ­σε­ων για τον κατα­λο­γι­σμό των φόρων στις μετα­βι­βά­σεις, αντι­δρούν όμως στο να βεβαιώ­νουν εκεί­νοι και όχι η αρμό­δια Δ.Ο.Υ. το ύψος του φόρου. Για το λόγο αυτό έχουν ζητή­σει βελ­τιώ­σεις στις πρό­σφα­τες ρυθ­μί­σεις ώστε το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο να δια­σφα­λί­ζει τις συναλ­λα­γές, τους πολί­τες και το συμ­φέ­ρον του δημοσίου.

Εκπρό­σω­ποι των συμ­βο­λαιο­γρά­φων συνα­ντή­θη­καν με τον υφυ­πουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Από­στο­λο Βεσυ­ρό­που­λο προ­κει­μέ­νου να ανα­ζη­τη­θούν λύσεις που θα βελ­τιώ­νουν το νέο πλαί­σιο για τις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των.  Οι απα­ντή­σεις που δόθη­καν από την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών φαί­νε­ται πως δεν ικα­νο­ποί­η­σαν τους συμβολαιογράφους.

Το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο επι­χει­ρώ­ντας να κατευ­νά­σει τις αντι­δρά­σεις των συμ­βο­λαιο­γρά­φων ετοι­μά­ζει νομο­τε­χνι­κές βελ­τιώ­σεις στο νέο καθε­στώς των μεταβιβάσεων.

Η αποχή φέρνει… ανατροπή

Να σημειω­θεί ότι μέχρι τις 26 Ιανουα­ρί­ου είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί 982 πλει­στη­ρια­σμοί ενώ μέχρι τις  8 Φεβρουα­ρί­ου οι αναρ­τη­μέ­νοι πλει­στη­ρια­σμοί ανέρ­χο­νται σε 1.423 εκ των οποί­ων οι 1.407 αφο­ρούν ακί­νη­τα. Στο ενδε­χό­με­νο που οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι συνε­χί­σουν την απο­χή από τα καθή­κο­ντά τους για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα τότε ανα­τρέ­πε­ται ο σχε­δια­σμός των τρα­πε­ζών στο μέτω­πο των κόκ­κι­νων δανείων.

Η απο­χή των συμ­βο­λαιο­γρά­φων έρχε­ται τη στιγ­μή που οι μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των βρί­σκο­νται στα πάνω τους καθώς οι φορο­λο­γού­με­νοι σπεύ­δουν να προ­λά­βουν την νέα ανα­προ­σαρ­μο­γή των αντι­κει­με­νι­κών αξιών που έρχε­ται τον Μάιο.

Τα στοι­χεία από το  Μητρώο Αξιών Μετα­βι­βά­σε­ων Ακι­νή­των του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, δεί­χνουν ότι το 2019 περισ­σό­τε­ρα από 26.000 ακί­νη­τα άλλα­ξαν χέρια. Στην πρώ­τη θέση βρί­σκε­ται όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο – η Νομαρ­χία Αθη­νών με 11.271 μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των. Το κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας να παίρ­νει την μερί­δα του λέο­ντος με πάνω από 14.000 μετα­βι­βά­σεις στην τριε­τία, εξαι­τί­ας της μόδας των βρα­χυ­χρό­νιων μισθώ­σε­ων, τύπου AirBnb. Την πεντά­δα συμπλη­ρώ­νουν η Καλ­λι­θέα με 1.312 μετα­βι­βά­σεις, το Μαρού­σι με 980, η Γλυ­φά­δα με 891 και, τέλος, η Νέα Σμύρ­νη με 844.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων