Τροχαία στην Αττική : 13 νεκροί και σχεδόν 600 τραυματίες στην άσφαλτο τον Νοέμβριο

Για άλλον έναν μήνα ο απολογισμός των τροχαίων στους δρόμους της Αττικής είναι τραγικός με 13 νεκρούς και σχεδόν 600 τραυματίες. Το αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή τα βασικά αίτια των ατυχημάτων σύμφωνα με την Τροχαία .

Απο­λο­γι­σμό από μέτω­πο πολέ­μου θυμί­ζει για άλλον έναν μήνα η ανα­κοί­νω­ση της Τρο­χαί­ας Αττι­κής για τα ατυ­χή­μα­τα στους δρό­μους.

Συγκε­κρι­μέ­να σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έγι­ναν γνω­στά, κατά το μήνα Νοέμ­βριο 2019, στην περιο­χή της Διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αττι­κής σημειώ­θη­καν 512 τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα με 598 παθό­ντες και ειδι­κό­τε­ρα:

– 13 θανα­τη­φό­ρα με 13 νεκρούς,

– 17 σοβα­ρά με 17 σοβα­ρά τραυ­μα­τί­ες,

– 482 ελα­φρά με 568 ελα­φρά τραυ­μα­τί­ες.

Οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή

Σύμ­φω­να με την Τρο­χαία, τα κυριό­τε­ρα αίτια των ατυ­χη­μά­των αυτών ήταν η οδή­γη­ση χωρίς σύνε­ση και προ­σο­χή, η παρα­βί­α­ση ρυθ­μι­στι­κών πινα­κί­δων και η παρα­βί­α­ση των κανό­νων κυκλο­φο­ρί­ας από πεζούς, ενώ η μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κρά­νους από τους οδη­γούς και επι­βά­τες των δικύ­κλων επέ­τει­νε, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, τη σοβα­ρό­τη­τα του τραυ­μα­τι­σμού τους.

Το ίδιο χρο­νι­κό διά­στη­μα στο πλαί­σιο των στο­χευ­μέ­νων δρά­σε­ων που εφαρ­μό­ζει η Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττι­κής για την τρο­χο­νο­μι­κή αστυ­νό­μευ­ση και την ανα­βάθ­μι­ση του επι­πέ­δου οδι­κής ασφά­λειας στην περιο­χή της Αττι­κής, βεβαιώ­θη­καν -24.554- παρα­βά­σεις από τις οποί­ες -699- σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

487 παρα­βά­σεις για οδή­γη­ση υπό την επί­δρα­ση οινο­πνεύ­μα­τος, από τις οποί­ες οι 75 ήταν σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος,

2.435 παρα­βά­σεις ορί­ου ταχύ­τη­τας,

264 παρα­βά­σεις για παρα­βί­α­ση ερυ­θρού σημα­το­δό­τη,

469 παρα­βά­σεις για χρή­ση κινη­τού τηλε­φώ­νου,

708 παρα­βά­σεις για μη χρή­ση ζώνης ασφα­λεί­ας και,

960 παρα­βά­σεις για μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κρά­νους.

Σημειώ­νε­ται ότι η σωστή οδι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των οδη­γών και η τήρη­ση των κανό­νων οδι­κής κυκλο­φο­ρί­ας είναι βασι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις, τόσο για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση όσο και για την απο­φυ­γή των τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων