- Διαφήμιση -

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Προσλήψεις 70 υπαλλήλων – Τα απαραίτητα προσόντα

Σε 70 προσλήψεις υπαλλήλων προχωρά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι για τις προ­σλή­ψεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν τις αιτή­σεις τους μέχρι την ερχό­με­νη Πέμ­πτη (11.07.2019).

Η κατα­νο­μή των θέσε­ων σε όλη τη χώρα έχει ως εξής: Αθή­να 38, Θεσ­σα­λο­νί­κη 17, Λάρι­σα 5, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη 5, Πάτρα 3 και Λια­νο­κλά­δι 2.

Προσλήψεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τα απαιτούμενα προσόντα

Δικαί­ω­μα υπο­βο­λής αίτη­σης έχουν οι υπο­ψή­φιοι που πλη­ρούν τα παρα­κά­τω τυπι­κά προσόντα:

– Να είναι κάτο­χοι πτυ­χί­ου Πανε­πι­στη­μια­κής ή Τεχνο­λο­γι­κής εκπαί­δευ­σης ή ισό­τι­μου τίτλου ιδρυ­μά­των της αλλο­δα­πής, ή απο­λυ­τη­ρί­ου μέσης εκπαί­δευ­σης γενι­κής ή τεχνι­κής κατεύθυνσης.

– Να έχουν εκπλη­ρώ­σει τις στρα­τιω­τι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις ή να έχουν νόμι­μη απαλ­λα­γή από αυτές (προ­σκό­μι­ση Πιστο­ποι­η­τι­κού Στρατολογίας).

– Να μην έχουν κατα­δι­κα­στεί για κακούρ­γη­μα ή πλημ­μέ­λη­μα που συνε­πά­γε­ται στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιω­μά­των (προ­σκό­μι­ση Ποι­νι­κού Μητρώ­ου). – Να είναι κάτο­χοι πτυ­χί­ου αγγλι­κής επι­πέ­δου Β2 (καλή γνώ­ση). H γνώ­ση ιτα­λι­κής (επι­πέ­δου Β2 ή C2) επιθυμητή.

– Να είναι κάτο­χοι πιστο­ποί­η­σης γνώ­σης χει­ρι­σμού Η/Υ (ECDL ή ισό­τι­μου τίτλου).

Η κατά­θε­ση αιτή­σε­ων (βιο­γρα­φι­κών) θα γίνο­νται στο ηλε­κτρο­νι­κό ταχυ­δρο­μείο: synodoi@trainose.gr. Θα γίνο­νται δεκτές μόνο ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις. Οι αιτή­σεις (βιο­γρα­φι­κά) θα συνο­δεύ­ο­νται από επι­στο­λή στην οποία θα αιτιο­λο­γεί­ται το ενδια­φέ­ρον για την κατά­λη­ψη της θέσης.

Οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να επι­λέ­ξουν μία θέση ενδια­φέ­ρο­ντος από την παρα­πά­νω κατα­νο­μή της προ­κή­ρυ­ξης. Δηλώ­νε­ται όμως ότι η εται­ρεία δια­τη­ρεί το δικαί­ω­μα να απα­σχο­λή­σει τον εργα­ζό­με­νο οπου­δή­πο­τε αυτή δρα­στη­ριο­ποιεί­ται ανά την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια, βάσει των υπη­ρε­σια­κών της αναγκών.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων