- Διαφήμιση -

Το Μουσείο της Ακρόπολης θα προσλάβει άτομα για την κάλυψη εποχικών — παροδικών αναγκών

Mέχρι την Τρίτη (8/3) οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλού­νται να συμπλη­ρώ­σουν και να υπο­γρά­ψουν την αίτη­ση με κωδι­κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υπο­βά­λουν μαζί με τα απαι­τού­με­να δικαιο­λο­γη­τι­κά, είτε αυτο­προ­σώ­πως, μετά από τηλε­φω­νι­κό ραντε­βού (τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419), στο πρω­τό­κολ­λο του Μου­σεί­ου και κατά τις εργά­σι­μες ημέ­ρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, τηρώ­ντας τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιο­λο­γη­τι­κά μέσα σε κλει­στό φάκε­λο), είτε με άλλο εξου­σιο­δο­τη­μέ­νο από αυτούς πρό­σω­πο, εφό­σον η εξου­σιο­δό­τη­ση φέρει την υπο­γρα­φή τους θεω­ρη­μέ­νη από δημό­σια αρχή, είτε ταχυ­δρο­μι­κά με συστη­μέ­νη επι­στο­λή, στα γρα­φεία της Υπηρεσίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων