- Διαφήμιση -

Το φθινόπωρο φτάνουν οι μετροπόντικες στην Αθήνα

Με την άφι­ξη των δύο μηχα­νη­μά­των TBM το φθι­νό­πω­ρο ξεκι­νά­ει η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για να αρχί­σουν οι μετρο­πό­ντι­κες την υπό­γεια δια­δρο­μή τους στην πρω­τεύ­ου­σα στις αρχές του 2023. Είκο­σι οκτώ χρό­νια από την άφι­ξη του πρώ­του μετρο­πό­ντι­κα στην Αθή­να για τη διά­νοι­ξη των Γραμ­μών 2 και 3, και μάλι­στα στον σταθ­μό Κατε­χά­κη, τα έργα μετρό επι­τα­χύ­νουν ξανά. Η πρώ­τη φάση της Γραμ­μής 4 άνοι­ξε τον δρό­μο και για νέες επε­κτά­σεις, με πρώ­τη την επέ­κτα­ση της Γραμ­μής 2 στο τμή­μα «Ανθού­πο­λη – Ίλιον».„,

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων