- Διαφήμιση -

Τέμπη: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη – Τι κατέθεσε ο πραγματογνώμονας για την έκρηξη και τη σύμβαση 717

Σημα­ντι­κά στοι­χεία ακού­στη­καν στην πρώ­τη δίκη για την τρα­γω­δία Τεμπών που διε­ξή­χθη σήμε­ρα στο Πρω­το­δι­κείο της Αθή­νας στο πλαί­σιο της αγω­γής που έχουν κατα­θέ­σει οι συγ­γε­νείς του μηχα­νο­δη­γού της εμπο­ρι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας, οι οποί­οι ήταν παρό­ντες στη δικα­στι­κή αίθουσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων