- Διαφήμιση -

TEDxAthens 2022: Εθελοντισμός από 14 έως 65 ετών

Το εθε­λο­ντι­κό πρό­γραμ­μα του TEDxAthens 2022, δίνει την ευκαι­ρία σε όσους δηλώ­σουν συμ­με­το­χή να εμπλου­τί­σουν το βιο­γρα­φι­κό τους, να διευ­ρύ­νουν και να ανα­πτύ­ξουν τις κοι­νω­νι­κές αλλά και εργα­σια­κές τους δια­συν­δέ­σεις μέσω των νέων γνω­ρι­μιών με δια­φο­ρε­τι­κούς ανθρώ­πους, να συνα­ντή­σουν ομι­λη­τές από όλο τον κόσμο και να ζήσουν μια δυνα­τή εμπειρία.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων