- Διαφήμιση -

Συλλαλητήρια στις 15 Ιουνίου στην Αθήνα για το ναυάγιο στην Πύλο

Με δύο συλ­λα­λη­τή­ρια που έχουν ανα­κοι­νω­θεί για την Πέμ­πτη 15 Ιου­νί­ου, πολι­τι­κοί, κοι­νω­νι­κοί και συν­δι­κα­λι­στι­κοί φορείς, κινη­το­ποιού­νται με αφορ­μή το τρα­γι­κό ναυά­γιο στην Πύλο, ανοί­γο­ντας τη συνο­λι­κή τους ατζέ­ντα για μετα­να­στευ­τι­κά θέματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων