- Διαφήμιση -

Στο edupass.gov.gr από σήμερα η δήλωση των self-tests των μαθητών

Στη νέα πλατφόρμα η δήλωση και το αποτέλεσμα του self test για τις δημόσιες σχολικές μονάδες

Από σήμε­ρα, 1η Νοεμ­βρί­ου, έως και το Σάβ­βα­το 6 του μήνα, οι μαθη­τές όλων των βαθ­μί­δων θα προ­μη­θεύ­ο­νται μία συσκευα­σία με πέντε δωρε­άν αυτο­δια­γνω­στι­κά τεστ (self tests) από τα φαρ­μα­κεία, προ­κει­μέ­νου να καλύ­ψουν τις ανά­γκες ελέγ­χου των ημε­ρών από 5 έως 22 Νοεμ­βρί­ου και να προ­σέρ­χο­νται στο σχο­λείο, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες των ειδι­κών, ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανακοίνωση.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων