- Διαφήμιση -

Στην Ελλάδα συγγενείς ομήρων της Χαμάς : «Ζούμε 30 μέρες ένα φοβερό εφιάλτη»

Συγ­γε­νείς ομή­ρων της Χαμάς που κρα­τού­νται στη Γάζα επι­σκέ­πτο­νται την Ελλά­δα, προ­κει­μέ­νου να ευαι­σθη­το­ποι­ή­σουν την ελλη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη για την κατά­στα­ση των αγα­πη­μέ­νων τους προσώπων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων