Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Αθήνα — Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε το πρωί της Τετάρτης (11/09/2019) την Αθήνα.

Σύμ­φω­να με το Ευρω­με­σο­γεια­κό Σει­σμο­λο­γι­κό Κέντρο ο σει­σμός σημειώ­θη­κε στις 11:13 και είχε μέγε­θος 3,8 Ρίχτερ.

 

Λέκκας για σεισμό στην Αθήνα

Καθη­συ­χα­στι­κός εμφα­νί­στη­κε ο Ευθύ­μιος Λέκ­κας στο Newsbomb.gr για τα 3,8 Ρίχτερ που ταρα­κού­νη­σαν το πρωί της Τετάρ­της την Αττι­κή.

Εμφα­νί­στη­κε καθη­συ­χα­στι­κός ο Ευθύ­μιος Λέκ­κας-INTIME

 

«Ήταν ένας μικρός σει­σμός, που σημειώ­θη­κε έξω από το Μάτι», τόνι­σε στο Newsbomb.gr ο κ. Λέκ­κας, «προ­ήλ­θε από μικρά ρήγ­μα­τα που δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να δώσουν ένα μεγά­λο σει­σμό», συμπλη­ρώ­νει.

Παράλ­λη­λα ο πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ, ξεκα­θά­ρι­σε ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος σει­σμός είναι ανε­ξάρ­τη­τος από το σει­σμό των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιου­λί­ου στη Μαγού­λα, που προ­κά­λε­σε ζημιές σε ολό­κλη­ρη την Αττι­κή.

Σεισμός ΤΩΡΑ στην Αθήνα: Τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού

Αυτοί είναι οι τρό­ποι που μπο­ρεί κανείς να προ­στα­τευ­θεί σε περί­πτω­ση σει­σμού κατά τη διάρ­κεια, αλλά και μετά τη δόνη­ση σύμ­φω­να με τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας.

Μέσα στο σπί­τι

• Στε­ρε­ώ­στε γερά στους τοί­χους τα ράφια και τις βιβλιο­θή­κες. Απο­μα­κρύ­νε­τε από τις πόρ­τες τα ψηλά έπι­πλα που μπο­ρούν να ανα­τρα­πούν και να εμπο­δί­σουν την έξο­δο.
• Βιδώ­στε καλά στους τοί­χους το θερ­μο­σί­φω­να και τις δεξα­με­νές καυ­σί­μων και νερού.
• Τοπο­θε­τεί­στε τα βαριά αντι­κεί­με­να στα χαμη­λό­τε­ρα ράφια.
• Απο­μα­κρύ­νε­τε τα βαριά αντι­κεί­με­να πάνω από κρε­βά­τια και κανα­πέ­δες.
• Στε­ρε­ώ­στε καλά τα φωτι­στι­κά σώμα­τα και τους ανε­μι­στή­ρες ορο­φής.
• Προσ­διο­ρί­στε καλά προ­φυ­λαγ­μέ­νους χώρους σε κάθε δωμά­τιο του σπι­τού:
– κάτω από ανθε­κτι­κά γρα­φεία ή τρα­πέ­ζια.
– μακριά από γυά­λι­νες επι­φά­νειες και βιβλιο­θή­κες.
– μακριά από εξω­τε­ρι­κούς τοί­χους.
• Ελέγ­ξτε τη σωστή λει­τουρ­γία του δικτύ­ου παρο­χής ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και φυσι­κού αερί­ου.
• Ενη­με­ρώ­στε τα μέλη της οικο­γέ­νειας για το πώς κλεί­νουν οι γενι­κοί δια­κό­πτες ηλε­κτρι­κού, νερού και φυσι­κού αερί­ου και για τα τηλέ­φω­να έκτα­κτης ανά­γκης (112, 199, 166, 100 κ.λπ.)
• Προ­μη­θευ­τεί­τε φορη­τό ραδιό­φω­νο με μπα­τα­ρί­ες, φακό και βαλι­τσά­κι πρώ­των βοη­θειών.

Έξω από το σπί­τι:

• Επι­λέξ­τε ένα ασφα­λή χώρο συνά­ντη­σης μετά το σει­σμό ο οποί­ος να βρί­σκε­ται:
– μακριά από κτί­ρια και δέντρα
– μακριά από τηλε­φω­νι­κά και ηλε­κτρι­κά καλώ­δια.

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ

Αν είστε μέσα στο σπί­τι

• Δια­τη­ρεί­στε την ψυχραι­μία σας.
• Καλυ­φθεί­τε κάτω από κάποιο ανθε­κτι­κό έπι­πλο (τρα­πέ­ζι, γρα­φείο, θρα­νίο), γονα­τί­στε και κρα­τή­στε με τα χέρια σας το πόδι του.
• Αν δεν υπάρ­χει ανθε­κτι­κό έπι­πλο, γονα­τί­στε στο μέσον του δωμα­τί­ου, μειώ­νο­ντας όσο γίνε­ται το ύψος σας και προ­στα­τέψ­τε με τα χέρια το κεφά­λι και τον αυχέ­να σας. Απο­μα­κρυν­θεί­τε από μεγά­λες γυά­λι­νες επι­φά­νειες (παρά­θυ­ρα, γυά­λι­να χωρί­σμα­τα) ή έπι­πλα και αντι­κεί­με­να που μπο­ρεί να σας τραυ­μα­τί­σουν.
• Μην προ­σπα­θή­σε­τε να απο­μα­κρυν­θεί­τε από το σπί­τι.
• Μην βγεί­τε στο μπαλ­κό­νι.
Αν είστε σε ψηλό κτί­ριο

• Απο­μα­κρυν­θεί­τε από τζά­μια και εξω­τε­ρι­κούς τοί­χους.

Αν είστε σε χώρο ψυχα­γω­γί­ας, εμπο­ρι­κό κέντρο ή μεγά­λο κατά­στη­μα:

• Δια­τη­ρεί­στε την ψυχραι­μία σας.
• Μεί­νε­τε στο χώρο μέχρι να τελειώ­σει η δόνη­ση.
• Μην παρα­συρ­θεί­τε από το πανι­κό­βλη­το πλή­θος που κινεί­ται άτα­κτα προς τις εξό­δους για­τί κιν­δυ­νεύ­ε­τε να ποδο­πα­τη­θεί­τε.

Αν βρί­σκε­στε σε ανοι­χτό χώρο

• Απο­μα­κρυν­θεί­τε από χώρους που βρί­σκο­νται κάτω από κτί­ρια, τηλε­φω­νι­κά ή ηλε­κτρι­κά καλώ­δια.
• Αν έχε­τε μαζί σας τσά­ντα ή χαρ­το­φύ­λα­κα, καλύψ­τε το κεφά­λι σας με αυτά.

Αν βρί­σκε­στε μέσα στο αυτο­κί­νη­το

• Κατα­φύ­γε­τε σε ανοι­χτό χώρο και στα­μα­τή­στε με προ­σο­χή το αυτο­κί­νη­το ώστε να μην εμπο­δί­ζει την κυκλο­φο­ρία.
• Απο­φύ­γε­τε να περά­σε­τε από σήραγ­γες, γέφυ­ρες ή υπέρ­γειες δια­βά­σεις.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Αν είστε μέσα στο σπί­τι

• Προ­ε­τοι­μα­στεί­τε για τυχόν μετα­σει­σμούς.
• Ελέγ­ξτε προ­σε­κτι­κά τον εαυ­τό σας και τους γύρω σας για πιθα­νούς τραυ­μα­τι­σμούς.
• Αν υπάρ­χουν βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νοι μην τους μετα­κι­νεί­τε.
• Εκκε­νώ­στε το κτί­ριο από το κλι­μα­κο­στά­σιο (μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε τον ανελ­κυ­στή­ρα), αφού πρώ­τα κλεί­σε­τε τους δια­κό­πτες του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, του φυσι­κού αερί­ου και του νερού.
• Κατα­φύ­γε­τε σε ανοι­χτό και ασφα­λή χώρο.
• Ακο­λου­θεί­στε τις οδη­γί­ες των αρχών και μην δίνε­τε σημα­σία σε φημο­λο­γί­ες.
• Μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε άσκο­πα το αυτο­κί­νη­τό σας ώστε να μην γίνε­τε εμπό­διο στο έργο των συνερ­γεί­ων διά­σω­σης.
• Xρη­σι­μο­ποιεί­στε το στα­θε­ρό ή κινη­τό τηλέ­φω­νό σας σε εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις, για­τί προ­κα­λεί­ται υπερ­φόρ­τω­ση των τηλε­φω­νι­κών δικτύ­ων.
• Απο­φύ­γε­τε να μπεί­τε στο σπί­τι σας αν βλέ­πε­τε βλά­βες, κομ­μέ­να καλώ­δια, διαρ­ροή υγρα­ε­ρί­ου ή φυσι­κού αερί­ου.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων