- Διαφήμιση -

Ρατσιστική επίθεση σε μητέρα στο τρένο

Η γυναίκα έπεσε θύμα λεκτικής βίας επειδή έκλαιγε το μωρό της

Ακό­μη ένα κρού­σμα ρατσι­στι­κής συμπε­ρι­φο­ράς σημειώ­θη­κε στη χώρα μας μέσα σε συρ­μό του ηλε­κτρι­κού, όπου μία γυναί­κα έπε­σε θύμα λεκτι­κής βίας επει­δή έκλαι­γε το μωρό της.

Σύμ­φω­να με το βίντεο που κατέ­γρα­ψε μία φοι­τή­τρια και μετέ­δω­σε το δελ­τίο ειδή­σε­ων του OPEN, ένας άνδρας επι­τί­θε­ται σε μία γυναί­κα με μαντί­λα βρί­ζο­ντάς την χυδαία επει­δή το μωρό της έκλαιγε.

«Εδώ είναι Ευρώ­πη, δεν είναι ό, τι να’ναι», ακού­γε­ται να λέει ένας άνδρας και ένας επι­βά­της την υπε­ρα­σπί­ζε­ται λέγο­ντας: «Δεν είναι καλό αυτό, είναι γυναί­κα δεν είναι άνδρας».

Ο δρά­στης της επί­θε­σης απα­ντά: «Αλλά εδώ είναι Ελλά­δα. Δεν είναι…». Και συνε­χί­ζει λέγο­ντας «δεν μιλά­με, δεν ουρ­λιά­ζου­με, δεν πιά­νου­με κουβέντα».

Αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας είπε ότι «το μωρά­κι έκλαι­γε κι ένας κύριος άρχι­σε να το βρί­ζει, να του λέει να γυρί­σει στη χώρα του, να πάει στο δ@@@@@. Ο άλλος γυρ­νά­ει κου­ρα­σμέ­νος από την δου­λειά του και δεν μπο­ρεί να ακού­ει την καθε­μία. Άντε τώρα».

Μια ακό­μη επι­βά­της που κάθε­ται απέ­να­ντι από τον δρά­στη αντι­δρά, ωστό­σο ο άνδρας που τα έβα­λε με το μωρό που έκλαι­γε βρί­σκει μια άλλη σύμμαχο.

«Το μωρό κλαί­ει, η μαμά τι κάνει;» τον ρωτά, υπο­νο­ώ­ντας ότι η μητέ­ρα δεν κάνει κάτι για να στα­μα­τή­σει το κλά­μα του μωρού.

«Τι να κάνει η γυναί­κα; Τι να κάνει η γυναί­κα δεν κατά­λα­βα», είπε μία άλλη επι­βά­της που υπε­ρα­σπί­στη­κε τη γυναίκα.

Εν τω μετα­ξύ η γυναί­κα που σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες δεν μιλού­σε ελλη­νι­κά, κρα­τού­σε το κεφά­λι της απελ­πι­σμέ­νη και ανή­μπο­ρη να υπε­ρα­σπι­στεί τον εαυ­τό της και το παι­δί της.

Δεί­τε το βίντεο από το δελ­τίο του OPEN

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων