- Διαφήμιση -

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά

«Τις μηχα­νές τους ζεσταί­νουν» τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα ενό­ψει του εορ­τα­στι­κού ωρα­ρί­ου, που τίθε­ται σε ισχύ από τις 12 Δεκεμ­βρί­ου και που ανα­μέ­νε­ται να τονώ­σει την εμπο­ρι­κή κίνηση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων