- Διαφήμιση -

Ποιο είναι το «μάτι» της ΕΛ.ΑΣ. που θα παρακολουθεί τα social media

Το νέο σύστημα για την εξάρθρωση οργανώσεων και διαλεύκανση εγκληματικών ενεργειών

Στο οπλο­στά­σιο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας προ­στί­θε­ται ένα νέο εργα­λείο για την παρα­κο­λού­θη­ση και την κατα­γρα­φή των social media, στην υπη­ρε­σία της κατα­πο­λέ­μη­σης της εγκληματικότητας.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «τα Παρα­πο­λι­τι­κά», η Διεύ­θυν­ση Δια­χεί­ρι­σης και Ανά­λυ­σης Πλη­ρο­φο­ριών της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, που εδρεύ­ει στο Περι­στέ­ρι, θα απο­κτή­σει πρό­σβα­ση σε ανα­λύ­ει στοι­χεία που θα προ­κύ­πτουν από λογα­ρια­σμούς σε Facebook, Instagram, Twiter και Youtube, ενώ θα παρα­κο­λου­θεί και συνο­μι­λί­ες σε Viber και Whatsapp.

Στό­χος του εν λόγω συστή­μα­τος θα είναι ο εντο­πι­σμός περί­ερ­γων επα­φών ή ανα­ζη­τή­σε­ων που ενδέ­χε­ται να απο­κα­λύ­πτουν εγκλη­μα­τι­κές και τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας, οι δια­δι­κα­σί­ες για την εγκα­τά­στα­ση του συστή­μα­τος ανα­μέ­νε­ται να επι­τα­χυν­θούν έπει­τα κι από την παρου­σία του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στις ΗΠΑ.

Η Αστυ­νο­μία ανα­μέ­νε­ται να εντεί­νει την παρα­κο­λού­θη­ση των social media, καθώς στο παρελ­θόν έχουν προ­κύ­ψει στοι­χεία από το δια­δί­κτυο που οδή­γη­σαν στην εξάρ­θρω­ση 15 εγκλη­μα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων και τη δια­λεύ­καν­ση 10–15 δολοφονιών.

Μέσα από σύστη­μα που θα παρα­κο­λου­θεί τα πάντα, λει­τουρ­γώ­ντας ως «Μεγά­λος Αδερ­φός», ανα­μέ­νε­ται η Αστυ­νο­μία να μπο­ρεί να αντλεί περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία για το  Dark Web, όπου γίνε­ται η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των παρά­νο­μων δραστηριοτήτων.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων