- Διαφήμιση -

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Φώτης Χρονόπουλος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Φώτης Χρονόπουλος.

«Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ ανα­κοι­νώ­νει την απώ­λεια του συνα­δέλ­φου Φώτη Χρο­νό­που­λου, ο οποί­ος “έφυ­γε” ξαφ­νι­κά σε ηλι­κία 56 ετών», υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ και προσθέτει:

Ο Φώτης Χρο­νό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην Πάτρα το 1963. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των γυμνα­σια­κών του σπου­δών φοί­τη­σε στο τμή­μα Διε­θνών Σπου­δών της Παντεί­ου Σχο­λής. Από την ηλι­κία των 20 ετών το 1983, παράλ­λη­λα με τις σπου­δές του ξεκί­νη­σε να εργά­ζε­ται ως δημο­σιο­γρά­φος στους Ρ/Σ «Κανά­λι 15», «Κανά­λι 1», ενώ το 1987 ξεκί­νη­σε τη συνερ­γα­σία του με την οικο­νο­μι­κή εφη­με­ρί­δα «Εξπρές» καλύ­πτο­ντας το πολι­τι­κό ρεπορ­τάζ και τα θέμα­τα του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών. Παράλ­λη­λα από το 1991 εργά­ζε­ται στον «ANTENNA», στην παρα­γω­γή ραδιο­φω­νι­κών και τηλε­ο­πτι­κών ειδή­σε­ων. Αργό­τε­ρα, θα εργα­στεί στις εφη­με­ρί­δες «Ακρό­πο­λις», «Εστία», «Ελεύ­θε­ρος Τύπος», «Βήμα», στον Τ/Σ «Star Channel»,το περιο­δι­κό «Newsweek», σε εφη­με­ρί­δες και σταθ­μούς της Πάτρας με την οποία παρέ­μει­νε πάντο­τε συν­δε­δε­μέ­νος, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια θα βρε­θεί στη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ενημέρωσης-Επικοινωνίας.

Ο Φώτης Χρο­νό­που­λος εργά­στη­κε σκλη­ρά και με σεμνό­τη­τα όλη τη διάρ­κεια του σύντο­μου βίου του. Δημο­σιο­γρά­φος με σπά­νιο ήθος, εργα­τι­κός και ευσυ­νεί­δη­τος διέ­θε­τε υψη­λή κατάρ­τι­ση και οξύ­τη­τα σκέ­ψης. Η μεγά­λη του καλ­λιέρ­γεια και ο πλού­τος των γνώ­σε­ών του παρου­σιά­ζο­νται και στα βιβλία που εξέ­δω­σε: «Εγχει­ρί­διο Ελλη­νο­μά­θειας», «Από τον Σινά­τρα στην Καρα­γκού­να» και «Το λεξι­κό του Καβάφη».

Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο απο­χαι­ρε­τά τον καλό συνά­δελ­φο και συλ­λυ­πεί­ται τον μονά­κρι­βο γιο του που συνε­χί­ζει τα βήμα­τα του πατέ­ρα του στη δημοσιογραφία.

Η κηδεία του Φώτη Χρο­νό­που­λου θα γίνει αύριο, Σάβ­βα­το στις 12.00 μ. στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Πατρών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων