- Διαφήμιση -

Παράρτημα της “κινεζικής αστυνομίας” στην Αθήνα

Τα πολυ­τε­λή γρα­φεία της Συνο­μο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Φου­τζιάν Κίνας – Ελλά­δας, τα οποία βρί­σκο­νται σε κτί­ριο της οδού Αγη­σι­λά­ου στην Αθή­να και στην οποία φαί­νε­ται να δίνουν παρών περί­που 40–60 Κινέ­ζοι σε καθη­με­ρι­νή βάση, έχουν βρε­θεί – όπως απο­κα­λύ­πτει «Το Βήμα» – στο στό­χα­στρο μυστι­κών ερευ­νών της ΕΛ.ΑΣ. τους τελευ­ταί­ους μήνες, ύστε­ρα από ανα­φο­ρές ότι εκεί έχει έδρα το ελλη­νι­κό παράρ­τη­μα της επο­νο­μα­ζό­με­νης «κινε­ζι­κής αστυ­νο­μί­ας» που στο­χεύ­ει άτυ­χους αντι­φρο­νού­ντες από τη συγκε­κρι­μέ­νη χώρα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων