- Διαφήμιση -

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σε περιμένει σε μια μοναδική εμπειρία σπουδών

Το Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι Ανώ­τα­το Εκπαι­δευ­τι­κό Ίδρυ­μα (A.E.I.) της Ελλά­δας με εγκα­τα­στά­σεις σε όλη την Αττι­κή. Ιδρύ­θη­κε στις 2 Μαρ­τί­ου του 2018 ως απο­τέ­λε­σμα της συγ­χώ­νευ­σης του Ανώ­τα­του Τεχνο­λο­γι­κού Εκπαι­δευ­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Αθή­νας και του Ανώ­τα­του Εκπαι­δευ­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Πει­ραιά Τεχνο­λο­γι­κού Τομέα, ενώ το 2019 εντά­χθη­κε στο νεοϊ­δρυ­θέν πανε­πι­στή­μιο η Εθνι­κή Σχο­λή Δημό­σιας Υγεί­ας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

Σήμε­ρα απο­τε­λεί το τρί­το μεγα­λύ­τε­ρο πανε­πι­στή­μιο της Ελλά­δας (μετά το Α.Π.Θ. και το Ε.Κ.Π.Α.), ενώ θεω­ρεί­ται το πλέ­ον ταχέ­ως ανα­πτυσ­σό­με­νο Πανε­πι­στή­μιο στη χώρα και ένα από τα πιο ραγδαία ανα­πτυσ­σό­με­να πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα σε ολό­κλη­ρη την Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώπη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων