- Διαφήμιση -

Πανεπιστήμια: Θετικοί στη σύνδεση της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση οι πρυτάνεις

Αρνητικοί στη διάταξη για τα κολέγια οι εκπρόσωποι ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Με θετι­κή αντα­πό­κρι­ση αλλά και με παρα­τη­ρή­σεις, προ­βλη­μα­τι­σμούς και ενστά­σεις ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι τοπο­θε­τή­σεις των αρμό­διων εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών φορέ­ων που είχαν κλη­θεί στην Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής να εκφρά­σουν τις από­ψεις τους επί του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για την «Εθνι­κή Αρχή Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης, Ειδι­κοί Λογα­ρια­σμοί Κον­δυ­λί­ων Έρευ­νας Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των, Ερευ­νη­τι­κών και Τεχνο­λο­γι­κών Φορέ­ων και άλλες διατάξεις».

Η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως, δια­βε­βαί­ω­σε ότι η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου έχει κατα­γρά­ψει όλες τις από­ψεις που έχουν κατα­τε­θεί και θα τις εξε­τά­σει ώστε να προ­χω­ρή­σει σε βελ­τιώ­σεις του νομοσχεδίου.

Από την πλευ­ρά των εκπρο­σώ­πων των πανε­πι­στη­μί­ων το νομο­σχέ­διο χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια για την ενί­σχυ­ση των ανώ­τα­των εκπαι­δευ­τι­κών ιδρυ­μά­των ώστε να γίνουν πιο αντα­γω­νι­στι­κά ενώ τονί­στη­κε ότι καμία δια­φω­νία δεν υπάρ­χει ως προς την σύν­δε­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης τους με την αξιολόγηση.

Σοβα­ρές ενστά­σεις εξέ­φρα­σαν οι εκπρό­σω­ποι της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ που χαρα­κτή­ρι­σαν το άρθρο 50 του νομο­σχε­δί­ου για τα πιστο­ποι­η­τι­κά κολε­γί­ων, ως αιτία πολέ­μου, και ζήτη­σαν την από­συρ­ση του.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο πρό­ε­δρος της Συνό­δου Πρυ­τά­νε­ων Αθα­νά­σιος Δημό­που­λος, έκα­νε λόγο για πολύ σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια που γίνε­ται, παρά τους περιο­ρι­σμούς που βάζει η κομι­σιόν και η Γιού­ρο­στατ για τη λει­τουρ­γία των πανε­πι­στη­μί­ων και των κον­δυ­λί­ων στην έρευ­να, και χαρα­κτή­ρι­σε απα­ραί­τη­τες τις νομο­θε­τι­κές ρυθμίσεις.

Τάχθη­κε υπέρ της νέας Ανε­ξάρ­τη­της Εθνι­κής Αρχής Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης, τονί­ζο­ντας ότι η Σύνο­δος είναι θετι­κή στην αξιο­λό­γη­ση και τη δια­φά­νεια ώστε να υπάρ­χει έλεγ­χος για το που πηγαί­νουν τα λεφτά του ελλη­νι­κού λαού έστω και σε συν­θή­κες υπο­στε­λέ­χω­σης των πανε­πι­στη­μί­ων.

Παράλ­λη­λα όμως, επε­σή­μα­νε την ανά­γκη να συγκρο­τη­θεί γρή­γο­ρα η Νέα Αρχή, καθώς όπως είπε, είναι ασφυ­κτι­κά τα πλαί­σια που θέτει η ΕΕ για την πιστο­ποί­η­ση των πανε­πι­στη­μί­ων και υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος σε μερι­κά από αυτά να γίνει ανα­στο­λή των προ­γραμ­μά­των τους.

Ο κ. Δημό­που­λος, τόνι­σε ακό­μα ότι είναι ανα­γκαία η κάλυ­ψη της χρη­μα­το­δό­τη­σης των πανε­πι­στη­μί­ων με βάσει τους δεί­κτες ποιό­τη­τας, ωστό­σο, όπως είπε, πρέ­πει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να μην παρα­γνω­ρί­σει το θέμα των ανε­λα­στι­κών δαπανών.

Ο κ. Δημό­που­λος εξέ­φρα­σε επι­φυ­λά­ξεις ως προς το άρθρο 50 που αφο­ρά τα πτυ­χία κολε­γί­ων, σημειώ­νο­ντας ότι «τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα είναι ένα πολύ σοβα­ρό θέμα, το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο δεν είναι σαφές και θα πρέ­πει τα προ­σό­ντα ενός προ­σώ­που για διο­ρι­σμό στην εκπαί­δευ­ση να είναι ιδιαί­τε­ρα υψηλά».

«Αν έχου­με στό­χο τη συμ­μόρ­φω­ση της χώρας με την ευρω­παϊ­κή οδη­γία δε έχου­με λόγο να το αμφι­σβη­τή­σου­με. Μας δημιουρ­γεί προ­βλη­μα­τι­σμό όμως, αν θα έχουν τα ίδια επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα με τους από­φοι­τους των ΑΕΙ», πρόσθεσε.

Ο αντι­πρό­ε­δρος της ΠΟΣΔΕΠ Γερά­σι­μος Σιά­σος, έκα­νε λόγο για «θετι­κές ρυθ­μί­σεις ως προς τη σύν­δε­ση της κατα­νο­μής κον­δυ­λί­ων με αντι­κει­με­νι­κά ποσο­τι­κά κρι­τή­ρια και τη μεί­ω­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας», ενώ τόνι­σε ότι ο προ­βλη­μα­τι­σμός επι­κε­ντρώ­νε­ται στις σημα­ντι­κές εξου­σί­ες της Εθνι­κής Αρχής.

«Είναι ξεκά­θα­ρο ότι η σύν­δε­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης με την αξιο­λό­γη­ση είναι θετι­κό μέτρο καθώς θα αμεί­βε­ται περισ­σό­τε­ρο ο καλύ­τε­ρος και αυτό θα οδη­γή­σει σε καλύ­τε­ρα και αντα­γω­νι­στι­κό­τε­ρα πανε­πι­στή­μια», ανέ­φε­ρε ο κ. Σιά­σος προ­σθέ­το­ντας ότι ο προ­βλη­μα­τι­σμός που εκφρά­ζε­ται από την πλευ­ρά της ΠΟΣΔΕΠ είναι ως προς την κάλυ­ψη των ανε­λα­στι­κών δαπανών.

Ο πρό­ε­δρος της υπό κατάρ­γη­ση Αρχής Δια­σφά­λι­σης της Πιστο­ποί­η­σης και της Ποιό­τη­τας (ΑΔΙΠ) στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, Παντε­λής Κυπρια­νός, υπο­στή­ρι­ξε ότι οι υπάρ­χουν ασά­φειες στο νομο­σχέ­διο και οι νέες ρυθ­μί­σεις δεν είναι προ­ϊ­όν δια­λό­γου ώστε να λυθούν τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα αλλά και τυχόν ανα­τα­ρά­ξεις στις σχέ­σεις μας με τους ευρωπαίους.

Μίλη­σε για ένα «εξαι­ρε­τι­κά συγκε­ντρω­τι­κό νομο­σχέ­διο» και για «ασα­φές κεί­με­νο για τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών και την κουλ­τού­ρα της ποιότητας».

Σε αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση ήταν ο αντι­πρό­ε­δρος της ΑΔΙΠ Γιώρ­γος Ζαλί­δης, που αντέ­τει­νε ότι υπήρ­ξε δια­βού­λευ­ση και ότι στο κομ­μά­τι της αξιο­λό­γη­σης εμπε­ριέ­χο­νται στη πλειο­νό­τη­τα τους στο νομο­σχέ­διο οι θέσεις και η στρα­τη­γι­κή που έχουν εκφρα­στεί από την Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή.

«Θεω­ρώ ότι το νομο­σχέ­διο σε σχέ­ση με τη νέα Αρχή κινεί­ται στη σωστή κατεύ­θυν­ση και στο πλαί­σιο που σε ανύ­πο­πτο χρό­νο είχα­με δια­τυ­πώ­σει», ανέφερε.

Στην ίδια κατεύ­θυν­ση κινή­θη­κε και ο επό­με­νος αντι­πρό­ε­δρος της ΑΔΙΠ και αρμό­διος για θέμα­τα πιστο­ποί­η­σης, Βασί­λης Τσιάντος.

Η Μαρία Κων­στα­ντο­πού­λου, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ελλή­νων Ερευ­νη­τών, ανέ­φε­ρε ότι με την απο­μά­κρυν­ση της τεχνο­λο­γί­ας και της έρευ­νας από τα ΑΕΙ, θα απο­θαρ­ρυν­θούν οι συνέρ­γειες με απο­τέ­λε­σμα τα ερευ­νη­τι­κά κέντρα και τα πανε­πι­στή­μια να κατευ­θύ­νο­νται σε χωρι­στούς δρόμους.

Δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο νομο­σχέ­διο, είπε, οι συνέρ­γειες, η διοι­κη­τι­κή και οικο­νο­μι­κή αυτο­τέ­λεια και πρό­σθε­σε ότι «η Ένω­ση Ελλή­νων Ερευ­νη­τών εμμέ­νει στη πρό­τα­ση της ότι θα πρέ­πει και τα ΑΕΙ και η έρευ­να να έχουν κοι­νή αξιολόγηση».

Μίλη­σε ακό­μα για, «άτολ­μες, ορια­κές ρυθ­μί­σεις που είναι μακριά από τις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης οι οποί­ες επι­φέ­ρουν απλώς βελ­τιώ­σεις χωρίς να λύνουν τις δυσλει­τουρ­γί­ες και τις στρε­βλώ­σεις που υπάρ­χουν ούτε μειώ­νουν ουσια­στι­κά τη γρα­φειο­κρα­τία για την έγκρι­ση μιας δαπάνης.

Αιτία πολέμου

Ο πρό­ε­δρος της ΟΛΜΕ Ευάγ­γε­λος Μπου­ντου­λού­λης, χαρα­κτή­ρι­σε αιτία πολέ­μου το άρθρο 50 για τα κολέ­για, ζητώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του, δια­φο­ρε­τι­κά όπως είπε, θα υπάρ­ξει μεγά­λη αντίδραση.

«Η συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη οδη­γεί σε κατα­στρα­τή­γη­ση του άρθρου 16 του συντάγ­μα­τος και στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δημό­σιας εκπαί­δευ­σης ενώ απα­ξιώ­νο­νται τα ελλη­νι­κά ΑΕΙ. Είναι μια φωτο­γρα­φία για τα κολέ­για. Είναι πρω­το­φα­νές να δίνε­ται η επαγ­γελ­μα­τι­κή ισο­δυ­να­μία σε πτυ­χία και μετα­πτυ­χια­κά αμφι­βό­λου ποιό­τη­τας», τόνισε.

Παράλ­λη­λα ήταν αρνη­τι­κός στον τριε­τή απο­κλει­σμό των εκπαι­δευ­τι­κών σε περί­πτω­ση που αρνη­θούν το διο­ρι­σμό τους, κάνο­ντας λόγο για απα­ρά­δε­κτη τιμω­ρη­τι­κή ποι­νή και ζητώ­ντας να ισχύ­ει μόνο για ένα έτος. Το ίδιο επι­κρι­τι­κός για τη διά­τα­ξη που αφο­ρά τα κολέ­για, εμφα­νί­στη­κε και ο πρό­ε­δρος της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δος, Αθα­νά­σιος Κικί­νης, κάνο­ντας λόγο για αιφ­νι­δια­σμό εκ μέρους του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και κατη­γο­ρώ­ντας το ότι έφε­ρε ένα νομο­σχέ­διο χωρίς ουσια­στι­κή διαβούλευση.

Ο κ. Κικί­νης, δήλω­σε αντί­θε­τος στην «ανα­γνώ­ρι­ση της ισο­τι­μί­ας των ακα­δη­μαϊ­κών προ­σό­ντων με τα επαγ­γελ­μα­τι­κά», σημειώ­νο­ντας ότι «κατα­νο­ού­με την ανά­γκη απο­φυ­γής παρα­πο­μπής της χώρας μας αλλά δεν κατα­νο­ού­με την επι­λε­κτι­κή ευαι­σθη­σία της κυβέρ­νη­σης ως προς το κοι­νο­τι­κό πλαί­σιο που της δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να δια­σφα­λί­σει την ποιό­τη­τα των πανε­πι­στη­μί­ων της χώρας».

«Δεν δεχό­μα­στε την υπο­βάθ­μι­ση του κύρους των πανε­πι­στη­μια­κών πτυ­χί­ων. Θα το παλέ­ψου­με σθε­να­ρά. Να απο­συρ­θεί άμε­σα το άρθρο 50, να συγκρο­τη­θεί ειδι­κή επι­τρο­πή από εκπαι­δευ­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές και εκπρο­σώ­πους της βου­λής ώστε ένα τόσο σοβα­ρό θέμα να γίνει αντι­κεί­με­νο επε­ξερ­γα­σί­ας. Είμα­στε κατά της ισο­πέ­δω­σης των ακα­δη­μαϊ­κών τίτλων. Να μην ανοί­ξε­τε διά­πλα­τα τις πόρ­τες για την πρό­σλη­ψη στο δημό­σιο εκπαι­δευ­τι­κών που δεν έχουν τα απα­ραί­τη­τα προ­σό­ντα», υπογράμμισε.

Επί­σης, μίλη­σε για «σοβα­ρό πρό­βλη­μα που δημιουρ­γεί η τιμω­ρη­τι­κή διά­θε­ση του υπουρ­γεί­ου απέ­να­ντι στους εκπαι­δευ­τι­κούς πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, επι­βάλ­λο­ντας τους τριε­τή ανα­στο­λή του διο­ρι­σμού τους σε περί­πτω­ση που αρνη­θούν να ανα­λά­βουν καθήκοντα».

«Η ρύθ­μι­ση αυτή είναι προ­πο­μπός και για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση και για τους ανα­πλη­ρω­τές καθη­γη­τές. Θα είναι ολέ­θριο αν συμ­βεί», ανέφερε.

Στο άρθρο 50, εστί­α­σε την κρι­τι­κή του ο Ευστρά­τιος Γεωρ­γού­δης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Λει­τουρ­γών Ελλά­δος, εκφρά­ζο­ντας την αντί­θε­ση του και τονί­ζο­ντας ότι «η νέα ρύθ­μι­ση ανοί­γει τον ασκό του Αιόλου».

«Επα­νέρ­χε­ται αιφ­νι­δια­στι­κά η κατάρ­γη­ση του άρθρου 16 του συντάγ­μα­τος υπό την πίε­ση επι­χει­ρη­μα­τιών», σημεί­ω­σε ενώ υπο­στή­ρι­ξε ότι θα γεμί­σει η αγο­ρά με ψεύ­τι­κους πτυ­χια­κούς και μετα­πτυ­χια­κούς τίτλους.

«Αυτή η ρύθ­μι­ση μας βρί­σκει χωρίς περι­στρο­φές αντί­θε­τους και καλού­με την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να την απο­σύ­ρει και να ξεκι­νή­σει άμε­σα διά­λο­γο», τόνισε.

«Ποτέ τα πανε­πι­στή­μια δεν αρνή­θη­καν την αξιο­λό­γη­ση και την πιστοποίηση»

Η πρύ­τα­νης του Χαρο­κό­πειου πανε­πι­στη­μί­ου Μαρία Νικο­λαϊ­δη, επε­σή­μα­νε ότι «ποτέ τα πανε­πι­στή­μια δεν αρνή­θη­καν την αξιο­λό­γη­ση και την πιστοποίηση».

«Εμείς θέλου­με το κρά­τος να εξα­σφα­λί­σει την δημό­σια εκπαί­δευ­ση. Όλοι συμ­φω­νού­με να κρι­νό­μα­στε με κρι­τή­ρια προ­συμ­φω­νη­μέ­να ώστε να τα γνω­ρί­ζου­με εξαρ­χής και να καλύ­πτουν όλο το εύρος των δρα­στη­ριο­τή­των μας», είπε και πρόσθεσε:

«Είναι καθο­ρι­στι­κό το νέο σχή­μα της ΑΔΙΠ, η Εθνι­κή Αρχή, να λει­τουρ­γή­σει γρή­γο­ρα και να προ­χω­ρή­σει χωρίς καθυ­στε­ρή­σεις τις δια­δι­κα­σί­ες ώστε να εξε­τα­στούν πολύ σύντο­μα οι αιτή­σεις χωρίς να στα­μα­τή­σει η πιστο­ποί­η­ση τους.

Ο Τηλέ­μα­χος Κου­ντού­ρης, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Επι­στη­μο­νι­κής Ένω­σης Διευ­θυ­ντών Σχο­λι­κών Μονά­δων Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, δήλω­σε από­λυ­τα σύμ­φω­νος στο θέμα των εκπαι­δευ­τι­κών εκδρο­μών οι οποί­ες θα απο­φα­σί­ζο­νται από τον σύλ­λο­γο διδασκόντων.

Ο Χαρά­λα­μπος Κυραϊ­λί­δης, πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Ελλη­νι­κών Σχο­λεί­ων χαρα­κτή­ρι­σε περιο­ρι­σμέ­νες αλλά που δεν στε­ρού­νται σημα­σί­ας και είναι προς τη σωστή κατεύ­θυν­ση τις ρυθ­μί­σεις για τη πρω­το­βάθ­μια και δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαίδευση.

«Επι­τέ­λους συμ­βαί­νει το αυτο­νό­η­το και αυτό που ισχύ­ει σε όλη την Ευρώ­πη και όλα τα άλλα είναι όλα υπο­κρι­τι­κά», είπε.

Παράλ­λη­λα, τάχθη­κε υπέρ της διά­τα­ξης για τις σχο­λι­κές εκπαι­δευ­τι­κές εκδρο­μές τονί­ζο­ντας ότι είναι σε πολύ θετι­κή κατεύ­θυν­ση απε­λευ­θε­ρώ­νο­ντας επι­τέ­λους τα σχο­λεία και δεί­χνο­ντας στους εκπαιδευτικούς.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων