- Διαφήμιση -

Οι 4 περιοχές της Αττικής που αξίζει να επενδύσεις

Σε ποια περιο­χή της Αττι­κής θα επέν­δυε 250.000 ευρώ για την αγο­ρά ενός οικο­γε­νεια­κού σπι­τιού ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λα­δι­κού Δικτύ­ου E‑Real Estates; «Δε θα επέ­λε­γα μια περιο­χή η οποία έχει φτά­σει στο ταβά­νι της τιμής της. Μια αγο­ρά καλύ­πτει τη στε­γα­στι­κή ανά­γκη αλλά δεν παύ­ει να είναι μια επεν­δυ­τι­κή αγο­ρά. Θα πρέ­πει το σπί­τι να έχει μετά από κάποια χρό­νια μια αξία αλλά και να που­λη­θεί εύκο­λα. Πόσοι έφτια­ξαν μεγά­λα σπί­τια σε περιο­χές της Αττι­κής που δεν μπο­ρούν να που­λη­θούν;», απά­ντη­σε αρχι­κά ο Θεμι­στο­κλής Μπάκας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων