ΟΑΣΑ: Τι αλλαγές έρχονται και από πότε — Ποια δρομολόγια καταργούνται

ΟΑΣΑ : Αλλαγές στο υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο της πρωτεύουσας - Από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου θα αρχίσουν τροποποιήσεις

Οι συγκοι­νω­νια­κές παρεμ­βά­σεις βασί­ζο­νται σε ενι­σχύ­σεις δρο­μο­λο­γί­ων, τρο­πο­ποι­ή­σεις- συγ­χω­νεύ­σεις γραμ­μών και ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας γραμ­μών και θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τμη­μα­τι­κά, αρχής γενο­μέ­νης από τον Οκτώ­βριο του 2019 και συγκε­κρι­μέ­να από την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα και θα ολο­κλη­ρω­θούν τον Φεβρουά­ριο του 2020.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων