- Διαφήμιση -

ΟΑΣΑ: Προσοχή! Αλλάζουν δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ μέχρι 18 Νοεμβρίου

ΟΑΣΑ: Tροποποιήσεις δρομολογίων από 14-18 Νοεμβρίου - Λόγω επετείου εορτασμού του Πολυτεχνείου

Λόγω των εκδη­λώ­σε­ων εορ­τα­σμού της 46ης επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου στο κέντρο της Αθή­νας και με στό­χο την ενη­μέ­ρω­ση του επι­βα­τι­κού κοι­νού και την ασφα­λή κυκλο­φο­ρία των ΜΜΜο ΟΑΣΑ ανα­κοι­νώ­νει ότι θα προ­βεί σε προ­σω­ρι­νές τρο­πο­ποι­ή­σεις της δια­δρο­μής και μετα­φο­ράς της αφε­τη­ρί­ας λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών και γραμ­μών τρό­λεϊ, σε οδούς περι­με­τρι­κά του Πολυ­τε­χνεί­ου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σύμ­φω­να με τις υπο­δεί­ξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, στα­δια­κά και ανά­λο­γα με τις επι­κρα­τού­σες κυκλο­φο­ρια­κές συν­θή­κες, από την Πέμ­πτη 14/11/2019 στις 06:00 έως την Δευ­τέ­ρα 18/11/2019 στις 06:00.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες το επι­βα­τι­κό κοι­νό μπο­ρεί να επι­κοι­νω­νεί με το πλη­ρο­φο­ρια­κό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων