- Διαφήμιση -

ΟΑΣΑ: Πώς «κόβει εισιτήριο» για την ψηφιακή εποχή

Το e‑ticket του Οργα­νι­σμού Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών της Αθή­νας γίνε­ται ακό­μα πιο «έξυ­πνο», ανοί­γο­ντας τον δρό­μο για να εισέλ­θει η Αττι­κή στην επο­χή του Mobility as a Service (ΜaaS)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων