- Διαφήμιση -

Μετρό: Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Γραμμής 1 Πειραιάς – Κηφισιά

Σει­ρά παρεμ­βά­σε­ων ευρεί­ας κλί­μα­κας βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη το τελευ­ταίο διά­στη­μα στη Γραμ­μή 1 Μετρό «Πει­ραιάς — Κηφι­σιά» με στό­χο την ανα­βάθ­μι­ση και τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των εγκα­τα­στά­σε­ων αλλά και την επί­λυ­ση χρό­νιων προβλημάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων