- Διαφήμιση -

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα σε πολλά σημεία της πόλης

Μεγά­λα προ­βλή­μα­τα στην κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των αντι­με­τω­πί­ζουν και σήμε­ρα Τρί­τη (07/03), οι οδη­γοί των οχη­μά­των που κινού­νται στους κεντρι­κούς οδι­κούς άξο­νες της Αθή­νας.Ουρές χιλιο­μέ­τρων και κυκλο­φο­ρια­κό μπλακ άουτ σε κεντρι­κούς οδι­κούς άξονες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων