- Διαφήμιση -

Κίνηση: Και πάλι στα “κόκκινα” ο Κηφισός

Η εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα

Κυκλο­φο­ρια­κό κομ­φού­ζιο επι­κρα­τεί σήμε­ρα το πρωί σε πολ­λούς δρό­μους της Αττι­κής. Για άλλη μια μέρα μεγά­λο πρό­βλη­μα υπάρ­χει στον Κηφι­σό, ενώ και στο κέντρο της Αθή­νας η κίνη­ση διε­ξά­γε­ται με δυσκο­λία σε αρκε­τά σημεία.

Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση από την Τρο­χαία Αττι­κής, η κίνη­ση είναι αυξη­μέ­νη στους εξής δρόμους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων