- Διαφήμιση -

Κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ ποτά «μπόμπες»

Την Παρα­σκευή 5 Μαΐ­ου ύστε­ρα από κατάλ­λη­λη αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών που χορή­γη­σε το Συντο­νι­στι­κό Επι­χει­ρη­σια­κό Κέντρο (ΣΕΚ), συνερ­γεία ελεγ­κτών της Επι­χει­ρη­σια­κής Διεύ­θυν­σης ΣΔΟΕ Αττι­κής κατά­φε­ραν να εντο­πί­σουν στις 5 Μαΐ­ου, στις περιο­χές του Ασπρο­πύρ­γου και της Καλ­λι­θέ­ας, παρά­νο­μο εργα­στή­ριο παρα­σκευ­ής και εμφιά­λω­σης αλκο­ο­λού­χων ποτών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων