- Διαφήμιση -

Καμίνι η Αθήνα — Στους 45 βαθμούς σήμερα στο κέντρο

Ο μετε­ω­ρο­λό­γος και βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Γιάν­νης Καλ­λιά­νος, υπο­γραμ­μί­ζει ότι «οι θερ­μο­κρα­σί­ες που ανα­μέ­νο­νται τις επό­με­νες αρκε­τές ημέ­ρες θα είναι κατά 5°C έως 10°C υψη­λό­τε­ρες σε σχέ­ση με τη μέση τιμή για την Ελλάδα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων