- Διαφήμιση -

Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα: Μόνιμο διοικητικό προσωπικό με μισθό άνω των 38.000€

Η Ισπα­νι­κή Πρε­σβεία της Αθή­νας προ­κη­ρύσ­σει δύο μόνι­μες θέσεις εργα­σί­ας, για διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η Ισπα­νι­κή Πρε­σβεία δημο­σί­ευ­σε πρό­σκλη­ση υπο­βο­λής αιτή­σε­ων για μόνι­μη απα­σχό­λη­ση δύο ατό­μων, στην κατη­γο­ρία Βοη­θού Διοίκησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων