- Διαφήμιση -

Ηλεκτρικά λεωφορεία: Πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο στο κέντρο της Αθήνας

Αρχι­σε σήμε­ρα Τρί­τη (2/4) η δοκι­μα­στι­κή λει­τουρ­γία 32 εκ των 140 ηλε­κτρι­κών λεω­φο­ρεί­ων της ΟΣΥ ΑΕ, τα οποία, βάσει της σύμ­βα­σης για την προ­μή­θειά τους, θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν δια­δρο­μές 18 ωρών ημε­ρη­σί­ως ‑χωρίς επι­βά­τες- έως ότου συμπλη­ρώ­σουν 5.000 χιλιό­με­τρα σε καθη­με­ρι­νές συν­θή­κες κυκλοφορίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων