- Διαφήμιση -

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί : Ιός απειλεί χιλιάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές — Τι πρέπει να προσέξετε

Την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου για κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να εισβάλλει στους υπολογιστές και να μπλοκάρει τα αρχεία, εφιστά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με ανακοίνωση που εξέδωσε και ενημερώνει για τους κινδύνους.

Ειδι­κό­τε­ρα, η ενη­μέ­ρω­ση προς τους πολί­τες αφο­ρά στην εμφά­νι­ση — σε διε­θνές επί­πε­δο — μιας νέας έκδο­σης κακό­βου­λου λυτρι­σμι­κού λογι­σμι­κού «Ransomware–Cryptoware» υπό την ονο­μα­σία «JNEC», που παρου­σιά­ζει αυξη­μέ­νο ενδια­φέ­ρον, αφε­νός ως προς τη μέθο­δο παρα­πλά­νη­σης των χρη­στών του ίντερ­νετ και αφε­τέ­ρου ως προς τον τρό­πο λήψης του κλει­διού αποκρυπτογράφησης.

Το συγκε­κρι­μέ­νο κακό­βου­λο λογι­σμι­κό JNEC εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται κενό ασφά­λειας στα αρχεία των υπο­λο­γι­στών και μολύ­νει πλη­ρο­φο­ρια­κά συστή­μα­τα με την απο­στο­λή μηνυ­μά­των ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου που εμπε­ριέ­χουν κακό­βου­λα επι­συ­να­πτό­με­να αρχεία, κυρί­ως «παρα­ποι­η­μέ­νες – αλλοιω­μέ­νες» φωτο­γρα­φί­ες γυναικών.

Μετά την εγκα­τά­στα­σή του λυτρι­σμι­κού λογι­σμι­κού στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα, κρυ­πτο­γρα­φού­νται τα αρχεία και οι δρά­στες ζητούν «λύτρα» για να δώσουν το κλει­δί της αποκρυπτογράφισης.

Η Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος επι­ση­μαί­νει στους πολί­τες να μην ανοί­γουν άγνω­στα μηνύ­μα­τα, να αντι­γρά­φουν τα αρχεία σε εξω­τε­ρι­κούς σκλη­ρούς δίσκους και να έχουν ασφά­λεια στους υπολογιστές.

Οι χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου ή/και οι δια­χει­ρι­στές δικτύ­ων καλούνται:

  • Να δημιουρ­γούν αντί­γρα­φα ασφα­λεί­ας των αρχεί­ων (backup) σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα, σε εξω­τε­ρι­κό μέσο απο­θή­κευ­σης, το οποίο πρέ­πει να δια­τη­ρούν εκτός του δικτύ­ου, έτσι ώστε σε περί­πτω­ση προ­σβο­λής να είναι δυνα­τή η απο­κα­τά­στα­σή τους.
  • Στις περι­πτώ­σεις που λαμ­βά­νουν μηνύ­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου από άγνω­στους απο­στο­λείς ή άγνω­στη προ­έ­λευ­ση, να μην ανοί­γουν τους συν­δέ­σμους (links) και να μην κατε­βά­ζουν συνημ­μέ­να αρχεία, που περιέ­χο­νται στα μηνύ­μα­τα αυτά, για τα οποία δεν γνω­ρί­ζουν με βεβαιό­τη­τα τον απο­στο­λέα και το περιε­χό­με­νο του συνημ­μέ­νου αρχείου.
  • Να ελέγ­χουν και να εγκα­θι­στούν πάντα την ενη­με­ρω­μέ­νη (UptoDate) έκδο­ση του λει­τουρ­γι­κού τους συστήματος.
  • Να χρη­σι­μο­ποιούν γνή­σια λογι­σμι­κά προ­γράμ­μα­τα, ενη­με­ρω­μέ­να στην τελευ­ταία τους έκδο­ση και να δια­τη­ρούν πάντα ενη­με­ρω­μέ­νο το πρό­γραμ­μα προ­στα­σί­ας του ηλε­κτρο­νι­κού τους υπο­λο­γι­στή από κακό­βου­λο λογισμικό.
  • Να φρο­ντί­ζουν για την προ­στα­σία και των φορη­τών τους συσκευών (Tablet&Smartphones),Οδηγίες και συμ­βου­λές υπάρ­χουν στον ιστό­το­πο http://cyberalert.gr/mobile-malware/

Σημειώ­νε­ται ότι, για περι­στα­τι­κά μολύν­σε­ων από κακό­βου­λο λογι­σμι­κό τύπου Ransomware – Cryptoware, η EUROPOL και το European Cybercrime Centre (EC3) έχουν θέσει σε λει­τουρ­γία τον ιστό­το­πο https://www.nomoreransom.org/, όπου οι πολί­τες μπο­ρούν να βρουν συμ­βου­λές προ­στα­σί­ας, αλλά και κλει­διά απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σης για ορι­σμέ­νες από τις μορ­φές κακό­βου­λου λογισμικού.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων