- Διαφήμιση -

«Γδέρνουν» οι τιμές των ενοικίων στην Αθήνα

Άνο­δος των ενοι­κί­ων κατά 12% μέσα σε διά­στη­μα 12 μηνών. Η μέση τιμή στις συνοι­κί­ες του κέντρου της Αθή­νας δια­μορ­φώ­νε­ται σε 7,8 ευρώ/τ.μ., αυξη­μέ­νη κατά 11,4% ένα­ντι του Οκτω­βρί­ου 2021. Τι δεί­χνουν τα στοι­χεία των μισθώ­σε­ων που έγι­νε από την re/max.

Με υπερ­δι­πλά­σιο ρυθ­μό αύξη­σης κινή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια του τελευ­ταί­ου χρό­νου τα ενοί­κια, καθώς σε πανελ­λα­δι­κό επί­πε­δο η αύξη­ση αγγί­ζει το 12% ένα­ντι 5% του προη­γού­με­νου 12μήνου (Οκτώ­βριος 2021 — Οκτώ­βριος 2020)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων