- Διαφήμιση -

Φωτιά στο Μάτι: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για την ένταξη στο σχέδιο πόλης

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι από τις 23 Μαΐου 2022 έως τις 23 Ιουνίου 2022

Ξεκι­νά­ει σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 23 Μαΐ­ου η υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων ιδιο­κτη­σί­ας ακι­νή­των που βρί­σκο­νται εντός της περιο­χής μελέ­της του Ρυμο­το­μι­κού Σχε­δί­ου Εφαρ­μο­γής για τις «περιο­χές βιώ­σι­μης πολε­ο­δό­μη­σης» ‑τμή­μα­τα των Δήμων Μαρα­θώ­να και Ραφή­νας – Πικερ­μί­ου, που αφο­ρά την ανοι­κο­δό­μη­ση και τη δημιουρ­γία υπο­δο­μών στην πυρό­πλη­κτη περιο­χή στο Μάτι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων