- Διαφήμιση -

Επιστροφή εκδρομέων: Αυξημένη κίνηση σε Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας

Σε εξέ­λι­ξη είναι η επι­στρο­φή των εκδρο­μέ­ων του Πάσχα από την περι­φέ­ρεια προς την Αττική.

Ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη είναι η κίνη­ση στην Εθνι­κή Οδό Αθη­νών-Κορίν­θου όπου τα αυτο­κί­νη­τα κινού­νται με χαμη­λές ταχύτητες.

Σύμ­φω­να με την Τρο­χαία Αττι­κής, οι καθυ­στε­ρή­σεις ξεκι­νούν λίγο μετά το Κιά­το, ενώ αρκε­τά προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν στο οδι­κό κομ­μά­τι από την Κόριν­θο έως τους Αγί­ους Θεό­δω­ρους και από Κινέ­τα έως Μέγαρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων