- Διαφήμιση -

Ένωση Δικαστών-Εισαγγελέων : Φασιστικές αλλά ατελέσφορες οι απειλές του Ρουβίκωνα

Η απειλή χρήσης βίας προκειμένου να καμφθεί η ελεύθερη βούληση των ατόμων συνιστά κλασική φασιστική μέθοδο.

«Η απει­λή χρή­σης βίας προ­κει­μέ­νου να καμ­φθεί η ελεύ­θε­ρη βού­λη­ση των ατό­μων συνι­στά κλα­σι­κή φασι­στι­κή μέθο­δο. Είναι ωστό­σο ατε­λέ­σφο­ρη για­τί δικα­στι­κοί και εισαγ­γε­λι­κοί λει­τουρ­γοί απέ­δει­ξαν στην πρά­ξη ότι δεν κάνουν εκπτώ­σεις στη συνεί­δη­σή τους. Καθή­κον της Πολι­τεί­ας είναι να περι­φρου­ρή­σει τους λει­τουρ­γούς της, να δια­σφα­λί­σει τις συν­θή­κες εκεί­νες που επι­τρέ­πουν την ανε­πη­ρέ­α­στη άσκη­ση του δικαιο­δο­τι­κού τους έργου και να κατα­δι­κά­σει απε­ρί­φρα­στα τέτοιες απει­λές που συνι­στούν πρό­κλη­ση για τη Δημοκρατία».

Αυτό ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ένω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λέ­ων για τις πρό­σφα­τε­ςα­πει­λές δικα­στι­κών λει­τουρ­γών από τον Ρου­βί­κω­να με αφορ­μή την ανα­με­νό­με­νη από­φα­ση για το αίτη­μα του πολυι­σο­βί­τη της 17Ν Δημή­τρη Κου­φο­ντί­να περί χορή­γη­σης νέας αδειας από τις φυλα­κές του Βόλου μετά το εισαγ­γε­λι­κό βέτο.

Ανα­λυ­τι­κά ‚η Ενω­ση Δικα­στών και Εισαγ­γε­λε­ων αναφέρει:

«Στη Δημο­κρα­τία υπάρ­χουν όρια για να μπο­ρεί αυτή να λει­τουρ­γεί ως ιδα­νι­κό πολί­τευ­μα για όλους και όχι για λίγους. Προ­χθές εκτο­ξεύ­τη­καν βαριές απει­λές σε βάρος δικα­στι­κών λει­τουρ­γών μέσω δια­δι­κτύ­ου από ηγε­τι­κό στέ­λε­χος αναρ­χι­κής ομά­δας. Για πολύ και­ρό τώρα η Ένω­σή μας έδει­ξε αρκε­τά δείγ­μα­τα ανε­κτι­κό­τη­τας και κατα­νό­η­σης σε κάθε μορ­φή δια­μαρ­τυ­ρί­ας ατό­μων και συλ­λο­γι­κο­τή­των που έγι­ναν ακό­μα και μέσα σε Δικα­στή­ρια της Χώρας.

Ανα­γνω­ρί­ζου­με τόσο το συνταγ­μα­τι­κό δικαί­ω­μα στην ελεύ­θε­ρη έκφρα­ση των ιδε­ών όσο και την κοι­νω­νι­κή ανά­γκη της νόμι­μης δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε κάθε μορ­φή εξου­σί­ας, φυσι­κά και της δικαστικής.

Ωστό­σο η απει­λή της ζωής δικα­στι­κών λει­τουρ­γών, που καλού­νται να λάβουν μια από­φα­ση όχι μόνο είναι απο­κρου­στέα και εγκλη­μα­τι­κή πρά­ξη, αλλά δυσφη­μεί και πλήτ­τει ανυ­πο­λό­γι­στα τους έντι­μους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες που δόθη­καν και δίνο­νται καθη­με­ρι­νά σε όλα τα επί­πε­δα και σε όλο τον κόσμο μέσα στα πλαί­σια της δημοκρατίας.

Η απει­λή χρή­σης βίας προ­κει­μέ­νου να καμ­φθεί η ελεύ­θε­ρη βού­λη­ση των ατό­μων συνι­στά κλα­σι­κή φασι­στι­κή μέθο­δο. Είναι ωστό­σο ατε­λέ­σφο­ρη για­τί δικα­στι­κοί και εισαγ­γε­λι­κοί λει­τουρ­γοί απέ­δει­ξαν στην πρά­ξη ότι δεν κάνουν εκπτώ­σεις στη συνεί­δη­σή τους.

Καθή­κον της Πολι­τεί­ας είναι να περι­φρου­ρή­σει τους λει­τουρ­γούς της, να δια­σφα­λί­σει τις συν­θή­κες εκεί­νες που επι­τρέ­πουν την ανε­πη­ρέ­α­στη άσκη­ση του δικαιο­δο­τι­κού τους έργου και να κατα­δι­κά­σει απε­ρί­φρα­στα τέτοιες απει­λές που συνι­στούν πρό­κλη­ση για τη Δημοκρατία».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων