- Διαφήμιση -

Ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις 2022: Ξεκίνησαν χθες Τρίτη 3 Μαΐου

Θα διαρκέσουν έως τις 15 Μαΐου

Χθες (3/5) ξεκί­νη­σαν οι ενδιά­με­σες εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, οι οποί­ες θα διαρ­κέ­σουν έως τις 15 Μαΐ­ου. Την Κυρια­κή 8 Μαΐ­ου τα κατα­στή­μα­τα μπο­ρούν, προ­αι­ρε­τι­κά, να είναι ανοικτά.

«Εξαί­ρε­ση στον κανό­να απο­τε­λούν οι φετι­νές ενδιά­με­σες εκπτώ­σεις διό­τι, αν και δεν έχουν προ­σφέ­ρει μέχρι σήμε­ρα τίπο­τα ιδιαί­τε­ρο στο λια­νε­μπό­ριο και τον κατα­να­λω­τή, εντού­τοις, κατ’ εξαί­ρε­ση φέτος, σε μία περί­ο­δο υψη­λού πλη­θω­ρι­σμού, παρου­σιά­ζο­νται ως ευκαι­ρία για φθη­νές αγο­ρές» όπως υπο­στη­ρί­ζει ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιώς, Βασί­λης Κορκίδης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων